CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 15 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 DCKD01 Cấp giấy phép kinh doanh bán lẻ ( hoặc đại lý bán lẻ ) rượu Kinh doanh
2 DCKD02 Cấp giấy phép sản xuất rượu thủ công cho tổ chức, cá nhân ( mục đích kinh doanh ) Kinh doanh
3 DCKD03 Cấp sửa đổi bổ sung giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ ) Thuốc lá Kinh doanh
4 DCKD04 Cấp lại giấy phép kinh doanh bán lẻ ( hoặc đại lý bán lẻ ) thuôc lá Kinh doanh
5 DCKD05 Cấp giấy phép kinh doanh bán lẻ ( hoặc đại lý bán lẻ ) thuôc lá Kinh doanh
6 DCTCKH09 Đăng ký thay đổi trụ sở chính của Hợp tác xã trong phạm vi tỉnh Tài Chính - Kế Hoạch
7 DCTCKH10 Đăng ký thay đổi vốn điều lệ của Hợp tác xã Tài Chính - Kế Hoạch
8 DCTCKH11 Đăng ký thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của hợp tác xã Tài Chính - Kế Hoạch
9 DCTCKH12 Đăng ký lập chi nhánh, văn phòng đại diện trực thuộc hợp tác xã Tài Chính - Kế Hoạch
10 DCTCKH13 Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Hợp tác xã Tài Chính - Kế Hoạch
11 DCTCKH14 Đăng ký điều lệ của Hợp tác xã sửa đổi Tài Chính - Kế Hoạch
12 DCTCKH16 Đăng ký thay đổi số lượng xã viên, người đại diện theo pháp luật, danh sách Ban quản trị, Ban kiểm soát của Hợp tác xã Tài Chính - Kế Hoạch
13 DCTCKH17 Đăng ký đổi tên của Hợp tác xã Tài Chính - Kế Hoạch
14 DCTCKH18 Đăng ký sáp nhập Hợp tác xã Tài Chính - Kế Hoạch
15 DCDD28 Đăng ký, thay đổi nội dung đăng ký, xóa Đăng ký giao dịch đảm bảo quyền sử dụng đất Đất đai

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG