CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 290 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 BTXH01 Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật Bảo trợ xã hội
2 DCBTXH01 Thủ tục thực hiện hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội Bảo trợ xã hội
3 DCDD01 Đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu Đất đai
4 DD01 Xác nhận hồ sơ đề nghị cấp mới, cấp đổi Giấy CNQSD đất ở Đất đai
5 DT01 Đăng ký thành lập nhóm trẻ, lơp mấu giáo độc lâp Giáo dục & Đào tạo
6 DCTP01 Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài Tư pháp-Hộ tịch
7 HT01 Thủ tục đăng ký khai sinh Tư pháp-Hộ tịch
8 KN01 Giải quyết khiếu nại lần đầu Khiếu nại, tố cáo và đơn thư
9 TBXH01 Xác nhận đơn xin thăm viếng mộ Liệt sĩ Lao động thương binh & xã hội
10 DCLDVL01 Thủ tục: “Gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp” Lao động - việc làm -Tiền lương- BHXH
11 DCNCC01 Thủ tục thăm viếng mộ liệt sĩ Người có công
12 NCC01 Thủ tục: “Xác nhận vào đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ; đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ” Người có công
13 DCNN&PTNT01 Cấp mới giấy chứng nhận kinh tế trang trại. Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn
14 NN01 Tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn
15 DCNV01 Thủ tục công nhận ban vận động thành lập Hội Nội vụ

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG