CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 120 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 1.009695.000.00.00.H41 Lập, thẩm định, quyết định phê duyệt văn kiện dự án hỗ trợ kỹ thuật, phi dự án sử dụng vốn ODA viện trợ không hoàn lại Đầu tư bằng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) (KHDT)
2 1.009642.000.00.00.H41 Thủ tục chấp thuận nhà đầu tư của UBND cấp tỉnh Đầu tư tại Việt Nam (KHDT)
3 2.001581.000.00.00.H41 Điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình tổ chức kinh tế Đầu tư tại Việt Nam (KHDT)
4 2.000765.000.00.00.H41 Cam kết hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ Đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn (KHDT)
5 2.000024.000.00.00.H41 Thông báo thành lập quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (KHDT)
6 1.010010.000.00.00.H41 Đề nghị dừng thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp (KHDT)
7 1.005125.000.00.00.H41 Đăng ký thành lập liên hiệp hợp tác xã Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (Liên hiệp hợp tác xã) (KHDT)
8 1.009697.000.00.00.H41 Lập, thẩm định, quyết định đầu tư chương trình, dự án đầu tư thuộc thẩm quyền của người đứng đầu cơ quan chủ quản Đầu tư bằng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) (KHDT)
9 1.009644.000.00.00.H41 Thủ tục điều chỉnh văn bản chấp thuận nhà đầu tư của UBND cấp tỉnh Đầu tư tại Việt Nam (KHDT)
10 1.000016.000.00.00.H41 Thông báo tăng, giảm vốn góp của quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (KHDT)
11 1.010023.000.00.00.H41 Thông báo hủy bỏ nghị quyết, quyết định giải thể doanh nghiệp Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp (KHDT)
12 2.002013.000.00.00.H41 Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (Liên hiệp hợp tác xã) (KHDT)
13 2.002053.000.00.00.H41 Lập, phê duyệt kế hoạch tổng thể thực hiện chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi, vốn đối ứng Đầu tư bằng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) (KHDT)
14 1.003549.000.00.00.H41 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Đầu tư tại Việt Nam (KHDT)
15 1.009645.000.00.00.H41 Thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh Đầu tư tại Việt Nam (KHDT)

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG