CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 116 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 QP_DD01 Thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai Đất đai
2 GDĐT01 Thủ tục tiếp nhận học sinh nước ngoài đến Việt Nam cấp Trung học cơ sở, tiểu học Giáo dục & Đào tạo
3 QP_HC_TP01 Thủ tục đăng ký khai sinh Tư pháp-Hộ tịch
4 TP01 Cấp bản sao trích lục hộ tịch Tư pháp-Hộ tịch
5 HTX01 Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của hợp tác xã đến nơi khác trong phạm vi tỉnh. Hợp tác xã
6 TNMT01 Thủ tục xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường Tài nguyên & môi trường
7 QP_DD02 Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền Đất đai
8 GDĐT02 Thủ tục tiếp nhận học sinh Việt Nam về nước cấp Trung học cơ sở, tiểu học Giáo dục & Đào tạo
9 QP_HC_TP02 Thủ tục đăng ký kết hôn Tư pháp-Hộ tịch
10 HTX02 Đăng ký thay đổi nơi đăng ký kinh doanh của Hợp tác xã. Hợp tác xã
11 TNMT02 Thủ tục xác nhận đề án bảo vệ môi trường đơn giản Tài nguyên & môi trường
12 CC03 Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản Công chứng
13 QP_DD03 Thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân cấp huyện Đất đai
14 GDĐT03 Thủ tục chuyển trường đối với học sinh Trung học cơ sở, tiểu học. Giáo dục & Đào tạo
15 QP_HC_TP03 Đăng ký nhận Cha, Mẹ , Con Tư pháp-Hộ tịch

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG