CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Tên thủ tục Bổ nhiệm giám định viên pháp y và pháp y tâm thần thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh/ thành phố trực thuộc Trung ương
Lĩnh vực Tổ chức cán bộ (YT)
Địa chỉ tiếp nhận

Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Trung tâm dịch vụ Hành chính công tỉnh Nghệ An (16 Trường Thi,thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An) hoặc nộp hồ sơ trực tuyến qua Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh (dichvucong.nghean.gov.vn)

Cơ quan thực hiện

Sở Y tế - Tỉnh Nghệ An

Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Trung tâm dịch vụ Hành chính công tỉnh Nghệ An (16 Trường Thi,thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An) hoặc nộp hồ sơ trực tuyến qua Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh (dichvucong.nghean.gov.vn)

Đối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Trình tự thực hiện
 • Bước 1: Công an cấp tỉnh, Trung tâm pháp y tỉnh, Bệnh viện Tâm thần tỉnh hoặc Bệnh viện Đa khoa tỉnh có Khoa Tâm thần đối với tỉnh chưa có Bệnh viện Tâm thần hoặc Trung tâm phòng chống bệnh xã hội xem xét, hoàn thiện hồ sơ để tổng hợp gửi đến Trung tâm dịch vụ Hành chính công tỉnh Nghệ An 16 Trường Thi - thành phố Vinh - Nghệ An;

 • Bước 2: Sở Y tế có trách nhiệm tiếp nhận và kiểm tra tính hợp pháp của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp pháp thì trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Y tế có văn bản hướng dẫn đơn vị hoặc cá nhân hoàn chỉnh hồ sơ; Thời gian thẩm định hồ sơ tính từ thời điểm hồ sơ được nộp trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến hoặc theo dấu đến của cơ quan tiếp nhận (trong trường hợp nộp hồ sơ qua đường bưu điện hoặc nộp hồ sơ trực tiếp).

 • Bước 3: Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp pháp, Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp thẩm định hồ sơ đề nghị bổ nhiệm giám định viên pháp y, giám định viên pháp y tâm thần, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét quyết định bổ nhiệm giám định viên pháp y, giám định viên pháp y tâm thần. Trường hợp không bổ nhiệm thì Sở Y tế phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do

 • Bước 4: Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày bổ nhiệm giám định viên, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm lập, đăng tải danh sách giám định viên pháp y, giám định viên pháp y tâm thần đã được bổ nhiệm trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, đồng thời gửi Bộ Tư pháp để lập danh sách chung về giám định viên tư pháp.

Thời hạn giải quyết
 • Trực tiếp
 • 20 Ngày

  Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

  Trực tuyến
 • 20 Ngày

  Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

  Dịch vụ bưu chính
 • 20 Ngày

  Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Phí
 • Không
Lệ Phí

Không

Thành phần hồ sơ
Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
1. Văn bản đề nghị bổ nhiệm giám định viên pháp y, giám định viên pháp y tâm thần của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền và danh sách trích ngang theo mẫu quy định tại Phụ lục số 1 ban hành kèm theo Thông tư số 11/2022/TT-BYT. PHỤ LỤC SỐ 1.docx Bản chính: 1
Bản sao: 0
2. Bản sao chứng thực các văn bằng, chứng chỉ theo tiêu chuẩn bổ nhiệm giám định viên pháp y, giám định viên pháp y tâm thần quy định tại khoản 1 Điều 3 Thông tư số 11/2022/TT-BYT Đối với các văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải được công nhận sử dụng tại Việt Nam theo hiệp định, thỏa thuận về tương đương văn bằng hoặc công nhận lẫn nhau về văn bằng hoặc theo Điều ước quốc tế có liên quan đến văn bằng mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ký kết.   Bản chính: 0
Bản sao: 1
3. Bản sơ yếu lý lịch tự thuật theo mẫu quy định tại Phụ lục số 2 ban hành kèm theo Thông tư số 11/2022/TT-BYT, có dán ảnh màu chân dung 4cm x 6cm chụp trước thời gian nộp hồ sơ không quá 06 tháng, đóng dấu giáp lai và xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. PHỤ LỤC SỐ 2.docx Bản chính: 1
Bản sao: 0
4. Giấy xác nhận về thời gian thực tế hoạt động chuyên môn trong lĩnh vực đào tạo hoặc Giấy xác nhận thời gian trực tiếp giúp việc trong hoạt động giám định ở tổ chức giám định pháp y, giám định pháp y tâm thần phù hợp với trình độ chuyên môn ở lĩnh vực được đào tạo của cơ quan, tổ chức nơi người được đề nghị bổ nhiệm làm việc theo mẫu quy định tại Phụ lục số 3 ban hành kèm theo Thông tư số 11/2022/TT-BYT. PHỤ LỤC SỐ 3.docx Bản chính: 1
Bản sao: 0
5. Bản sao chứng chỉ đào tạo nghiệp vụ theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Thông tư Thông tư số 11/2022/TT-BYT.   Bản chính: 0
Bản sao: 1
6. Hai ảnh màu chân dung cỡ 2cm x 3cm chụp trước thời gian nộp hồ sơ không quá 6 tháng (để làm ảnh thẻ giám định viên).   Bản chính: 1
Bản sao: 0
Số lượng bộ hồ sơ 01 bộ
Yêu cầu - điều kiện

Đối tượng thực hiện phải đảm bảo quy định tại Điều 3 Thông tư số 11/2022/TT-BYT ngày 01/11/2022 của Bộ Y tế

Căn cứ pháp lý
 • Nghị định 85/2013/NĐ-CP - Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giám định tư pháp Số: 85/2013/NĐ-CP

 • Thông tư 02/2014/TT-BYT-Quy định tiêu chuẩn, hồ sơ, thủ tục bổ, miễn nhiệm giám định viên pháp y và pháp y tâm thần Số: 02/2014/TT-BYT

 • Luật 13/2012/QH13-Giám định tư pháp Số: 13/2012/QH13

 • Thông tư 06/2019/TT-BYT Số: 06/2019/TT-BYT

 • Nghị định 157/2020/NĐ-CP Số: 157/2020/NĐ-CP

 • Thông tư 11/2022/TT-BYT Số: 11/2022/TT-BYT

Biểu mẫu đính kèm

File mẫu:

 • Văn bản đề nghị bổ nhiệm giám định viên pháp y, giám định viên pháp y tâm thần và danh sách trích ngang Tải về In ấn

Kết quả thực hiện
 • Quyết định bổ nhiệm giám định viên pháp y và giám định viên pháp y tâm thần

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG