CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Tên thủ tục Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình vùng hạ du đập thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp huyện
Lĩnh vực An toàn đập, hồ chứa thuỷ điện (CT)
Địa chỉ tiếp nhận
Cơ quan thực hiện

Cơ quan chuyên môn quản lý nhà nước về thủy điện thuộc UBND cấp huyện

Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
 • Trực tuyến
 • Dịch vụ bưu chính
Đối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Trình tự thực hiện
 • Bước 1: Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ đến cơ quan chuyên môn quản lý nhà nước về thủy điện thuộc UBND cấp huyện

 • Bước 2: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm xem xét, kiểm tra hồ sơ; trường hợp hồ sơ không hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân đề nghị phê duyệt phương án để hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định

 • Bước 3: Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế hiện trường khi cần thiết, trình cấp có thẩm quyền xem xét phê duyệt; trường hợp không đủ điều kiện phê duyệt, cơ quan tiếp nhận trả lại hồ sơ cho tổ chức, cá nhân đề nghị phê duyệt và thông báo lý do bằng văn bản.

Thời hạn giải quyết
 • Trực tiếp
 • 20 Ngày làm việc

  20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

  Trực tuyến
 • 20 Ngày làm việc

  20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

  Dịch vụ bưu chính
 • 20 Ngày làm việc

  20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Phí

Không

Lệ Phí

Không

Thành phần hồ sơ
Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Báo cáo kết quả tính toán kỹ thuật   Bản chính: 1
Bản sao: 0
Các tài liệu khác liên quan kèm theo (nếu có)   Bản chính: 1
Bản sao: 0
Dự thảo phương án   Bản chính: 1
Bản sao: 0
Tờ trình đề nghị phê duyệt phương án   Bản chính: 1
Bản sao: 0
Văn bản góp ý kiến của các cơ quan, đơn vị liên quan   Bản chính: 1
Bản sao: 0
Số lượng bộ hồ sơ 01 bộ
Yêu cầu - điều kiện

Không

Căn cứ pháp lý
 • Luật 08/2017/QH14 Số: 08/2017/QH14

 • Nghị định 114/2018/NĐ-CP Số: 114/2018/NĐ-CP

 • Thông tư 09/2019/TT-BCT Số: 09/2019/TT-BCT

Biểu mẫu đính kèm
Kết quả thực hiện
 • Quyết định phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập thủy điện

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG