CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Tên thủ tục Cấp Giấy chứng nhận Cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học
Lĩnh vực Môi trường (TNMT)
Địa chỉ tiếp nhận
Cơ quan thực hiện

Sở Tài nguyên và Môi trường

Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
 • Trực tuyến
 • Dịch vụ bưu chính
Đối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Trình tự thực hiện
 • Bước 1: Nộp hồ sơ Tổ chức, cá nhân có nhu cầu thành lập cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học nộp hồ sơ tới Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi dự kiến thành lập cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học.

 • Bước 2: Kiểm tra hồ sơ Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ trong trường hợp hồ sơ đầy đủ hoặc có văn bản thông báo cho tổ chức, cá nhân về việc bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định.

 • Bước 3: Thẩm định hồ sơ Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức thẩm định cấp phép. Nội dung thẩm định bao gồm:

 • - Việc đáp ứng các điều kiện, nội dung quy định tại Khoản 2, Điều 42 Luật Đa dạng sinh học;

 • - Tính đầy đủ và chính xác của thông tin trong hồ sơ đề nghị được quy định tại Khoản 3, Điều 42 Luật Đa dạng sinh học;

 • - Đánh giá năng lực quản lý của cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học sau khi được cấp phép.

 • Bước 4: Quyết định việc cấp phép Trên cơ sở kết quả thẩm định, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định cấp Giấy chứng nhận cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học. Trường hợp không cấp thì phải thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân đơn đề nghị thành lập cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học và nêu rõ lý do.

Thời hạn giải quyết
 • Trực tiếp
 • 40 Ngày

  Tối đa 40 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.

  Trực tuyến
 • 40 Ngày

  Tối đa 40 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.

  Dịch vụ bưu chính
 • 40 Ngày

  Tối đa 40 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.

Phí

Không

Lệ Phí

Không

Thành phần hồ sơ
Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
+ Mẫu dự án thành lập cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học; Mẫu dự án thành lập cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học.docx Bản chính: 1
Bản sao:
+ Mẫu giấy chứng nhận cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học. Mẫu giấy chứng nhận cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học.docx Bản chính: 1
Bản sao:
+ Mẫu Đơn đăng ký thành lập, chứng nhận cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học; Mẫu đơn đăng ký thành lập.docx Bản chính: 1
Bản sao:
Số lượng bộ hồ sơ 01 bộ
Yêu cầu - điều kiện

Tổ chức, cá nhân trong nước; người Việt Nam định cư ở nước ngoài; tổ chức, cá nhân nước ngoài có hoạt động liên quan đến cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học trên lãnh thổ Việt Nam.

Căn cứ pháp lý
 • Thông tư 25/2016/TT-BTNMT Số: 25/2016/TT-BTNMT

 • Luật 20/2008/QH12 Số: 20/2008/QH12

 • Nghị định 65/2010/NĐ-CP Số: 65/2010/NĐ-CP

Biểu mẫu đính kèm
Kết quả thực hiện
 • Quyết định cấp Giấy chứng nhận Cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học hoặc văn bản từ chối, đồng thời nêu rõ lý do

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG