CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Tên thủ tục Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh
Lĩnh vực Lưu thông hàng hoá trong nước (CT)
Cơ quan thực hiện

Phòng Kinh tế, Phòng Kinh tế và Hạ tầng

Cách thức thực hiện

- Nộp trực tiếp hoặc qua bưu điện đến Bộ phận Một cửa thuộc UBND huyện, thành, thị;

- Nộp hồ sơ qua cổng dịch vụ công trực tuyến mức độ  4 http://dichvucong.nghean.gov.vn

Đối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Trình tự thực hiện

Tổ chức, cá nhân sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh cho Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng
Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền xem xét và cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh.Trường hợp từ chối cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng có văn bản yêu cầu bổ sung.

Thời hạn giải quyết

07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ

Phí

1.100.000 đồng/lần thẩm định/hồ sơ.

Lệ Phí

Không

Thành phần hồ sơ

- Đơn đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung theo Mẫu số 02 ban hành kèm theo Nghị định số 105/2017/NĐ-CP

- Bản sao giấy phép đã được cấp

- Các tài liệu chứng minh nhu cầu sửa đổi, bổ sung.

Số lượng bộ hồ sơ 02 bộ
Yêu cầu - điều kiện

Không

Căn cứ pháp lý

- Nghị định số 105/2017/NĐ- CP ngày 14/9/ 2017 của Chính phủ về kinh doanh rượu;

- Nghị định 17/2020/NĐ-CP ngày 05/02/2020 của Chính phủ;

- Thông tư số 299/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Biểu mẫu đính kèm

File mẫu:

  • Đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung Tải về
  • Đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung sản xuất rượu thủ công Tải về

Kết quả thực hiện

Giấy phép

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG