CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Tên thủ tục Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh
Lĩnh vực Lưu thông hàng hoá trong nước (CT)
Cơ quan thực hiện

Phòng Kinh tế, Phòng Kinh tế và Hạ tầng

Cách thức thực hiện

- Nộp trực tiếp hoặc qua bưu điện đến Bộ phận Một cửa thuộc UBND huyện, thành, thị;

- Nộp hồ sơ qua cổng dịch vụ công trực tuyến mức độ  4 http://dichvucong.nghean.gov.vn

Đối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Trình tự thực hiện

Tổ chức, cá nhân sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc trực tuyến (nếu đủ điều kiện áp dụng) cho Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng.
Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng xem xét, thẩm định và cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh. Trường hợp từ chối cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do;
Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng có văn bản yêu cầu bổ sung.

Thời hạn giải quyết

10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ

Phí

1.100.000 đồng/lần thẩm định/hồ sơ.

Lệ Phí

Không

Thành phần hồ sơ

- Đơn đề nghị cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định 105/2017/NĐ-CP.

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh

- Bản sao Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy hoặc Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm (đối với rượu chưa có quy chuẩn kỹ thuật); bản sao Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

- Bản liệt kê tên hàng hóa rượu kèm theo bản sao nhãn hàng hóa rượu mà tổ chức, cá nhân sản xuất hoặc dự kiến sản xuất.

Số lượng bộ hồ sơ 02 bộ
Yêu cầu - điều kiện

Không

Căn cứ pháp lý

- Nghị định số 105/2017/NĐ- CP ngày 14/9/ 2017 của Chính phủ về kinh doanh rượu;

- Nghị định 17/2020/NĐ-CP ngày 05/02/2020 của Chính phủ;

- Thông tư số 299/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Biểu mẫu đính kèm

File mẫu:

  • Đơn đề nghị cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh (Phụ lục 10/TT.39/2012/TT-BCT) Tải về
  • Đơn đề nghị cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Tải về

Kết quả thực hiện

Giấy phép

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG