CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Tên thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai
Lĩnh vực Kinh doanh khí (CT)
Cơ quan thực hiện

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện

Cách thức thực hiện

- Nộp trực tiếp hoặc qua bưu điện đến Bộ phận Một cửa thuộc UBND huyện, thành, thị;

- Nộp hồ sơ qua cổng dịch vụ công trực tuyến mức độ  4 http://dichvucong.nghean.gov.vn

Đối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Trình tự thực hiện

- Ủy ban nhân dân cấp huyện tiếp nhận Hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai của thương nhân.
- Trong thời gian 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cho thương nhân.
- Thời hạn của Giấy chứng nhận đủ điều kiện không thay đổi.

Thời hạn giải quyết

07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu chính

Phí

1. Thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh: 

- Tổ chức, doanh nghiệp: 1.200.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định.

- Hộ kinh doanh, cá nhân: 400.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định.

2. Huyện: 

- Tổ chức, doanh nghiệp: 600.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định.

- Hộ kinh doanh, cá nhân: 200.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định

Lệ Phí

Không

Thành phần hồ sơ

- Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận theo Mẫu số 12 tại Phụ lục kèm theo Nghị định 87/2018/NĐ-CP.

Số lượng bộ hồ sơ 01 bộ
Yêu cầu - điều kiện

Giấy chứng nhận đủ điều kiện Bị mất, sai sót hoặc bị hư hỏng.

Căn cứ pháp lý

- Nghị định số 87/2018/NĐ-CP ngày 15/6/2018 của Chính phủ;

- Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

 

Biểu mẫu đính kèm

File mẫu:

  • Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận theo Mẫu số 12 tại Phụ lục kèm theo Nghị định 87/2018/NĐ-CP Tải về

Kết quả thực hiện

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG