CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Tên thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai
Lĩnh vực Kinh doanh khí (CT)
Cơ quan thực hiện

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện

Cách thức thực hiện

- Nộp trực tiếp hoặc qua bưu điện đến Bộ phận Một cửa thuộc UBND huyện, thành, thị;

- Nộp hồ sơ qua cổng dịch vụ công trực tuyến mức độ  4 http://dichvucong.nghean.gov.vn

Đối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Trình tự thực hiện

1. Thương nhân đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại Nghị định số 87/2017/NĐ-CP gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc qua mạng điện tử đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
2. Trường hợp thương nhân chưa đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền có văn bản yêu cầu thương nhân bổ sung.
3. Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm xem xét, thẩm định và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cho thương nhân. Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
4. Thời hạn của Giấy chứng nhận đủ điều kiện là 10 năm kể từ ngày cấp mới.

Thời hạn giải quyết

10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu chính)

Phí

1. Thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh: 

- Tổ chức, doanh nghiệp: 1.200.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định.

- Hộ kinh doanh, cá nhân: 400.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định.

2. Huyện: 

- Tổ chức, doanh nghiệp: 600.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định.

- Hộ kinh doanh, cá nhân: 200.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định

Lệ Phí

Không

Thành phần hồ sơ

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai bao gồm:

1. Giấy đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai theo Mẫu số 05 tại Phụ lục kèm theo Nghị định 87/2017/NĐ-CP.

2. Bản sao hợp đồng bán LPG chai với thương nhân có giấy chứng nhận đủ điều kiện còn hiệu lực.

3. Tài liệu chứng minh đáp ứng các điều kiện về phòng cháy và chữa cháy.

Số lượng bộ hồ sơ 01 bộ
Yêu cầu - điều kiện

1. Là thương nhân được thành lập theo quy định của pháp luật.

2. Có hợp đồng tối thiểu 1 năm bán LPG chai với thương nhân có giấy chứng nhận đủ điều kiện còn hiệu lực theo quy định tại Nghị định số 87/2017/NĐ-CP, trừ trường hợp cửa hàng trực thuộc của thương nhân.

3. Đáp ứng các điều kiện về phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật

Căn cứ pháp lý

- Nghị định số 87/2018/NĐ-CP ngày 15/6/2018 của Chính phủ;

- Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

 

Biểu mẫu đính kèm

File mẫu:

  • Giấy đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai theo Mẫu số 05 tại Phụ lục kèm theo Nghị định 87/2017/NĐ-CP Tải về

Kết quả thực hiện

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG