CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Tên thủ tục Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường (Cấp tỉnh)
Lĩnh vực Môi trường (TNMT)
Địa chỉ tiếp nhận
Cơ quan thực hiện

Sở Tài nguyên và Môi trường - Tỉnh Nghệ An, Ban Quản Lý Khu Kinh Tế Đông Nam - Tỉnh Nghệ An

Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
 • Trực tuyến
 • Dịch vụ bưu chính
Đối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Trình tự thực hiện
 • Bước 1. Nộp hồ sơ: Tổ chức/cá nhân nộp hồ sơ đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường đến Cơ quan được giao nhiệm vụ giải quyết thủ tục hành chính của Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là UBND tỉnh).

 • Bước 2. Kiểm tra hồ sơ: UBND tỉnh xem xét, kiểm tra hồ sơ; trường hợp hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ hoặc chưa được tham vấn thông qua đăng tải trên trang thông tin điện tử của cơ quan thẩm định theo quy định (trừ các dự án đầu tư thuộc danh mục bí mật nhà nước), cơ quan thẩm định từ chối tiếp nhận hồ sơ và có văn bản thông báo cho tổ chức/cá nhân.

 • Bước 3. Thẩm định hồ sơ: 3.1. Thẩm định hồ sơ sau khi nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ và hồ sơ đã được tham vấn trên trang thông tin điện tử theo quy định (trừ các dự án đầu tư thuộc danh mục bí mật nhà nước)

 • - Thẩm định hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi trường thông qua Hội đồng thẩm định.

 • - Trong quá trình thẩm định (trong trường hợp cần thiết), cơ quan thẩm định tiến hành các hoạt động: kiểm tra, khảo sát thực tế khu vực thực hiện dự án; lấy ý kiến tổ chức, chuyên gia.

 • - Sau khi báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được thẩm định, cơ quan thẩm định có trách nhiệm thông báo bằng văn bản về kết quả thẩm định tới tổ chức/cá nhân với kết quả là 01 trong các trường hợp sau đây:

 • (1) thông qua không cần chỉnh sửa, bổ sung;

 • (2) thông qua với điều kiện phải chỉnh sửa, bổ sung;

 • (3) không thông qua. 3.2. Thẩm định hồ sơ sau khi họp hội đồng

 • - Sau khi báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được thẩm định với kết quả thông qua không cần chỉnh sửa, bổ sung hoặc thông qua với điều kiện phải chỉnh sửa, bổ sung, tổ chức/cá nhân (trong thời hạn không quá 12 tháng kể từ ngày nhận được thông báo kết quả thẩm định) phải hoàn thiện và gửi cơ quan thẩm định hồ sơ đề nghị phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường.

 • - Sau khi nhận được hồ sơ đề nghị phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường do tổ chức/cá nhân gửi đến, cơ quan thường trực thẩm định có trách nhiệm tiếp tục thẩm định hồ sơ đề nghị phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường.

 • Bước 4. Phê duyệt và gửi kết quả

 • - Cơ quan thường trực thẩm định trình UBND cấp tỉnh hồ sơ đề nghị phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường do chủ dự án gửi đến. Chủ tịch UBND cấp tỉnh ban hành quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường. Trường hợp chưa đủ điều kiện phê duyệt hoặc không phê duyệt phải có văn bản nêu rõ lý do.

 • - UBND cấp tỉnh có trách nhiệm công khai trên cổng thông tin điện tử quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, trừ các thông tin thuộc bí mật nhà nước, bí mật của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

Thời hạn giải quyết
 • Trực tiếp
 • 16 Ngày

  - Thời hạn thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường: Tối đa 16 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.

  04 Ngày

  - Thời hạn đề nghị phê duyệt kết quả thẩm định: Tối đa 04 ngày kể từ ngày Sở Tài nguyên và Môi trường nhận được hồ sơ đề nghị phê duyệt kết quả thẩm định đã được bổ sung, chỉnh sửa đầy đủ theo Kết luận của Hội đồng thẩm định;

  05 Giờ

  - Thời hạn phê duyệt kết quả thẩm định và trả kết quả: Tối đa 05 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị phê duyệt kết quả thẩm định của Sở Tài nguyên và Môi trường. - Thời gian tổ chức, cá nhân chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ không tính vào thời gian giải quyết thủ tục hành chính của cơ quan thẩm định, phê duyệt.

  Trực tuyến
 • 05 Giờ

  - Thời hạn phê duyệt kết quả thẩm định và trả kết quả: Tối đa 05 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị phê duyệt kết quả thẩm định của Sở Tài nguyên và Môi trường. - Thời gian tổ chức, cá nhân chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ không tính vào thời gian giải quyết thủ tục hành chính của cơ quan thẩm định, phê duyệt.

  16 Ngày

  - Thời hạn thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường: Tối đa 16 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.

  04 Ngày

  - Thời hạn đề nghị phê duyệt kết quả thẩm định: Tối đa 04 ngày kể từ ngày Sở Tài nguyên và Môi trường nhận được hồ sơ đề nghị phê duyệt kết quả thẩm định đã được bổ sung, chỉnh sửa đầy đủ theo Kết luận của Hội đồng thẩm định;

  Dịch vụ bưu chính
 • 05 Giờ

  - Thời hạn phê duyệt kết quả thẩm định và trả kết quả: Tối đa 05 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị phê duyệt kết quả thẩm định của Sở Tài nguyên và Môi trường. - Thời gian tổ chức, cá nhân chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ không tính vào thời gian giải quyết thủ tục hành chính của cơ quan thẩm định, phê duyệt.

  16 Ngày

  - Thời hạn thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường: Tối đa 16 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.

  04 Ngày

  - Thời hạn đề nghị phê duyệt kết quả thẩm định: Tối đa 04 ngày kể từ ngày Sở Tài nguyên và Môi trường nhận được hồ sơ đề nghị phê duyệt kết quả thẩm định đã được bổ sung, chỉnh sửa đầy đủ theo Kết luận của Hội đồng thẩm định;

Phí
 • 12.900.000
 • Trường hợp thực hiện thủ tục hành chính thông qua dịch vụ công trực tuyến (nộp hồ sơ trên môi trường điện tử) thì mức thu phí, lệ phí bằng 60%: 7.740.000
Lệ Phí

Không

Thành phần hồ sơ
Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Hồ sơ nộp lại sau khi họp hội đồng: - 01 bản chính văn bản đề nghị phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, trong đó giải trình rõ những nội dung đã được chỉnh sửa, bổ sung theo kết quả thẩm định, trừ trường hợp không phải chỉnh sửa, bổ sung; - 01 bản chính Báo cáo đánh giá tác động môi trường được đóng quyển gáy cứng, tổ chức/cá nhân ký vào phía dưới của từng trang hoặc đóng dấu giáp lai báo cáo kể cả phụ lục kèm theo đĩa CD trong đó chứa tệp văn bản điện tử định dạng đuôi “.doc” chứa nội dung của báo cáo và tệp văn bản điện tử định dạng đuôi “.pdf” chứa nội dung đã quét (scan) của toàn bộ báo cáo (bao gồm cả phụ lục).   Bản chính: 1
Bản sao: 1
Hồ sơ đề nghị thẩm định: - 01 bản chính văn bản đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường (mẫu số 02 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT). - 01 bản chính Báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc báo cáo kinh tế - kỹ thuật của dự án đầu tư hoặc các tài liệu tương đương; - 01 bản chính Báo cáo đánh giá tác động môi trường (mẫu số 04 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT). Các phụ lục ĐTM.docx Bản chính: 1
Bản sao: 1
Số lượng bộ hồ sơ 01 bộ
Yêu cầu - điều kiện

Không

Căn cứ pháp lý
 • Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2020 Số: 72/2020/QH14

 • Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT Số: 02/2022/TT-BTNMT

 • Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; Số: 08/2022/NĐ-CP

Biểu mẫu đính kèm

File mẫu:

 • Phụ lục 2.2: Mẫu trang bìa, trang phụ bìa của báo cáo đánh giá tác động môi trường Tải về In ấn
 • Phụ lục 2.1: Mẫu văn bản đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường Tải về In ấn
 • Phụ lục 2.3: Cấu trúc và nội dung của báo cáo đánh giá tác động môi trường Tải về In ấn

Kết quả thực hiện
 • Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường (mẫu số 10, Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT)
 • Báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt kết quả thẩm định.

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG