CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DICH VỤ CÔNG

Tên thủ tục Đăng ký tập sự hành nghề công chứng
Lĩnh vực Công chứng (TP)
Cơ quan thực hiện

Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tư pháp

Cách thức thực hiện

- Nộp trực tiếp hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu chính đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An, số 16 Trường Thi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An;

- Nộp hồ sơ qua Cổng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4: http://dichvucong.nghean.gov.vn

Đối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Trình tự thực hiện

- Cá nhân đăng ký tập sự nộp hồ sơ tại Sở Tư pháp. (số 56 đường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An) hoặc qua hệ thống bưu chính đến Sở Tư pháp.

- Sở Tư pháp ghi tên người đăng ký tập sự vào Danh sách người tập sự hành nghề công chứng.


Thời hạn giải quyết

07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

Phí

Không

Lệ Phí

Không

Thành phần hồ sơ

- Giấy đăng ký tập sự hành nghề công chứng theo Mẫu TP-TSCC-01 ban hành kèm theo Thông tư số 04/2015/TT-BTP ngày 15/4/2015 của Bộ Tư pháp hướng dẫn tập sự hành nghề công chứng (sau đây gọi là Thông tư số 04/2015/TT-BTP);
- Giấy chứng nhận tốt nghiệp khoá đào tạo nghề công chứng hoặc giấy chứng nhận hoàn thành khóa bồi dưỡng nghề công chứng (bản sao có chứng thực hoặc bản chụp kèm theo bản chính để đối chiếu).

Số lượng bộ hồ sơ 01 bộ
Yêu cầu - điều kiện

Không thuộc một trong các trường hợp sau đây:
- Thuộc trường hợp không được bổ nhiệm công chứng viên theo quy định tại Điều 13 của Luật công chứng;
- Người đang là cán bộ, công chức, viên chức (trừ viên chức làm việc tại Phòng công chứng), sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân; sỹ quan, hạ sỹ quan, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân.

Căn cứ pháp lý

- Luật Công chứng số 53/2014/ QH13;

- Thông tư 04/2015/TT-BTP ngày 15/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn tập sự hành nghề công chứng

Biểu mẫu đính kèm

File mẫu:

Kết quả thực hiện

Thông báo về việc đã ghi tên vào danh sách người tập sự của Sở Tư pháp hoặc văn bản thông báo về việc từ chối

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG