CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Tên thủ tục Trả lại Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản (cấp tỉnh)
Lĩnh vực Địa chất và khoáng sản (TNMT)
Địa chỉ tiếp nhận
Cơ quan thực hiện

Sở Tài nguyên và Môi trường

Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
 • Trực tuyến
 • Dịch vụ bưu chính
Đối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Trình tự thực hiện
 • - Bước 1. Nộp hồ sơ Tổ chức, cá nhân đề nghị trả lại Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản nộp hồ sơ cho Sở Tài nguyên và Môi trường.

 • - Bước 2. Kiểm tra hồ sơ Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm kiểm tra văn bản, tài liệu có trong hồ sơ. Trường hợp:

 • + Văn bản, tài liệu theo đúng quy định thì cơ quan tiếp nhận ban hành phiếu tiếp nhận hồ sơ.

 • +Hồ sơ chưa đầy đủ văn bản, tài liệu theo quy định hoặc đủ nhưng nội dung văn bản, tài liệu trong hồ sơ chưa bảo đảm đúng theo quy định của pháp luật thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ. Việc hướng dẫn, yêu cầu bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ của cơ quan tiếp nhận hồ sơ chỉ thực hiện một lần.

 • - Bước 3. Thẩm định hồ sơ Sở Tài nguyên và Môi trườn có trách nhiệm hoàn thành việc kiểm tra tọa độ, diện tích khu vực đề nghị trả lại; các tài liệu, hồ sơ và các nội dung khác có liên quan đến trả lại Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản.

 • - Bước 4. Trình hồ sơ Căn cứ Báo cáo thẩm định của Sở tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định việc cho phép hoặc không cho phép trả lạiGiấy phép khai thác tận thu khoáng sản.

 • - Bước 5. Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo cho tổ chức, cá nhân đề nghị trả lại Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản để nhận kết quả.

Thời hạn giải quyết
  Trực tiếp
 • 14 Ngày làm việc

  Không quá 14 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

 • Trực tuyến
 • 14 Ngày làm việc

  Không quá 14 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

 • Dịch vụ bưu chính
 • 14 Ngày làm việc

  Không quá 14 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Phí

Không

Lệ Phí

Không

Thành phần hồ sơ
Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
- Báo cáo kết quả khai thác khoáng sản cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường   Bản chính: 0
Bản sao: 1
- Bảo đảm tiến độ xây dựng cơ bản mỏ và hoạt động khai thác xác định trong dự án đầu tư khai thác khoáng sản, thiết kế mỏ   Bản chính: 0
Bản sao: 1
- Bồi thường thiệt thại do hoạt động khai thác khoáng sản gây ra;   Bản chính: 0
Bản sao: 1
- Khai thác tối đa khoáng sản chính, khoáng sản đi kèm; bảo vệ tài nguyên khoáng sản; thực hiện an toàn lao động, vệ sinh lao động và các biện pháp bảo vệ môi trường   Bản chính: 0
Bản sao: 1
- Nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật tính đến thời điểm đề nghị trả lại.   Bản chính: 0
Bản sao: 1
- Nộp lệ phí cấp giấy phép, các khoản thuế, phí và thực hiện các nghĩa vụ về tài chính khác theo quy định của pháp luật   Bản chính: 0
Bản sao: 1
- Thu thập, lưu giữ thông tin về kết quả thăm dò nâng cấp trữ lượng khoáng sản và khai thác khoáng sản;   Bản chính: 0
Bản sao: 1
- Tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân khác tiến hành hoạt động nghiên cứu khoa học được Nhà nước cho phép trong khu vực khai thác khoáng sản   Bản chính: 0
Bản sao: 1
- Đóng cửa mỏ, phục hồi môi trường và đất đai khi Giấy phép khai thác khoáng sản chấm dứt hiệu lực   Bản chính: 0
Bản sao: 1
Báo cáo kết quả khai thác tận thu khoáng sản tính đến thời điểm trả lại giấy phép Mẫu số 36 báo cáo định kỳ kết quả.docx Bản chính: 1
Bản sao: 0
Bản chính hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu của các văn bản chứng minh đã thực hiện nghĩa vụ quy định tại khoản 2 Điều 69 Luật khoáng sản tính đến thời điểm đề nghị gia hạn:   Bản chính: 0
Bản sao: 0
Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản   Bản chính: 1
Bản sao: 0
Đơn đề nghị trả lại Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản Mẫu số 15-don de nghi tra lai GP tan thu KS.docx Bản chính: 1
Bản sao: 0
đề án đóng cửa mỏ khoáng sản Mẫu số 02 đề án đóng cửa.docx Bản chính: 1
Bản sao: 0
Số lượng bộ hồ sơ 01 bộ
Yêu cầu - điều kiện

Không

Căn cứ pháp lý
 • Luật 60/2010/QH12 Số: 60/2010/QH12

 • Nghị định 158/2016/NĐ-CP Số: 158/2016/NĐ-CP

 • Thông tư 45/2016/TT-BTNMT Số: 45/2016/TT-BTNMT

 • Nghị định 19/2015/NĐ-CP Số: 19/2015/NĐ-CP

 • Nghị định số 22/2023/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường Số: 22/2023/NĐ-CP

Biểu mẫu đính kèm

File mẫu:

 • Mẫu số 02: Đề án đóng cửa mỏ khoáng sản Tải về In ấn
 • Mẫu số 15. Đơn đề nghị trả lại giấy phép khai thác tận thu khoáng sản Tải về In ấn
 • Mẫu số 36. Báo cáo định kỳ kết quả hoạt động khai thác khoáng sản Tải về In ấn

Kết quả thực hiện
 • Quyết định cho phép trả lại Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản.

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG