CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DICH VỤ CÔNG

Tên thủ tục Cấp lại giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa và nhỏ (cấp tỉnh)
Lĩnh vực Tài nguyên nước (TNMT)
Cơ quan thực hiện

Sở Tài nguyên và Môi trường

Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
 • Trực tuyến
 • Dịch vụ bưu chính
Đối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Trình tự thực hiện
 • - Bước 1 - Nộp hồ sơ: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tới Sở Tài nguyên và Môi trường địa phương nơi đăng kí địa chỉ thường trú của tổ chức, cá nhân.

 • -Bước 2 - Kiểm tra hồ sơ: Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm xem xét, kiểm tra hồ sơ. + Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định. + Trường hợp hồ sơ sau khi đã bổ sung mà vẫn không đáp ứng yêu cầu theo quy định thì Sở Tài nguyên và Môi trường trả lại hồ sơ và thông báo rõ lý do cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép.

 • -Bước 3 - Thẩm định hồ sơ và quyết định cấp phép: Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thẩm định và trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định cấp phép. + Trường hợp đủ điều kiện cấp phép, Sở Tài nguyên và Môi trường trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; trường hợp không đủ điều kiện để cấp phép thì trả lại hồ sơ cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép và thông báo lý do không cấp phép. + Trường hợp phải bổ sung, chỉnh sửa để hoàn thiện hồ sơ, Sở Tài nguyên và Môi trường gửi văn bản thông báo cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép nêu rõ nội dung cần bổ sung, hoàn thiện.

 • -Bước 4 - Thông báo kết quả: Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép thực hiện nghĩa vụ tài chính và nhận giấy phép.

Thời hạn giải quyết
  Trực tiếp
 • 8 Ngày làm việc

  08 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

 • Trực tuyến
 • 8 Ngày làm việc

  08 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

 • Dịch vụ bưu chính
 • 8 Ngày làm việc

  08 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Phí
 • 420.000/hồ sơ
Lệ Phí

Không

Thành phần hồ sơ
Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
- Tài liệu chứng minh lý do đề nghị cấp lại giấy phép.   Bản chính: 1
Bản sao: 0
- Đơn đề nghị cấp lại giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất (Mẫu số 07 Thông tư số 11/2022/TT-BTNMT). Mẫu số 07.doc Bản chính: 1
Bản sao: 0
Số lượng bộ hồ sơ 01 bộ
Yêu cầu - điều kiện

Giấy phép được cấp lại trong các trường hợp và điều kiện sau đây: - Bị mất; - Bị rách nát, hư hỏng không thể sử dụng được; - Tại thời điểm nộp hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép, giấy phép đã được cấp còn hiệu lực ít nhất bốn mươi lăm (45) ngày.

Căn cứ pháp lý
 • Nghị định 201/2013/NĐ-CP Số: 201/2013/NĐ-CP

 • Thông tư 27/2014/TT-BTNMT Số: 27/2014/TT-BTNMT

 • Nghị định 136/2018/NĐ-CP Số: 136/2018/NĐ-CP

 • Thông tư 40/2014/TT-BTNMT Số: 40/2014/TT-BTNMT

 • Thông tư 40/2014/TT-BTNMT Số: 40/2014/TT-BTNMT

 • Thông tư 11/2022/TT-BTNMT Số: 11/2022/TT-BTNMT

 • Nghị định 02/2023/NĐ-CP Số: 02/2023/NĐ-CP

Biểu mẫu đính kèm

File mẫu:

 • Đơn đề nghị cấp lại giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất Tải về In ấn

Kết quả thực hiện
 • Kết quả thủ tục cấp lại Giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa và nhỏ theo Mẫu số 06, Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư số 11/2022/TT-BTNMT

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG