Một phần  Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã cho hộ gia đình (Cấp xã)

Ký hiệu thủ tục: 1.012378.000.00.00.H41
Lượt xem: 100
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Ủy ban nhân dân cấp xã

Địa chỉ cơ quan giải quyết

Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường Bưu điện đến Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả - UBND cấp xã; Hoặc nộp hồ sơ trực tuyến (mức độ toàn trình) trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh tại địa chỉ: http://dichvucong.nghean.gov.vn

Lĩnh vực Thi đua - khen thưởng (NV)
Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường Bưu điện đến Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả - UBND cấp xã; Hoặc nộp hồ sơ trực tuyến (mức độ toàn trình) trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh tại địa chỉ: http://dichvucong.nghean.gov.vn

Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết
  Trực tiếp
 • 20 Ngày làm việc

  Thẩm định hồ sơ khen thưởng và trình Chủ tịch UBND cấp xã trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

 • Trực tuyến
 • 20 Ngày làm việc

  Thẩm định hồ sơ khen thưởng và trình Chủ tịch UBND cấp xã trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

 • Dịch vụ bưu chính
 • 20 Ngày làm việc

  Thẩm định hồ sơ khen thưởng và trình Chủ tịch UBND cấp xã trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện


 • Quyết định của Chủ tịch UBND cấp xã tặng Giấy khen.


Phí

Không

Lệ phí

Không

Căn cứ pháp lý
 • Thông tư số 02/2017/TT-VPCP Số: 02/2017/TT-VPCP

 • Nghị định số 98/2023/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng Số: Nghị định số 98/2023/NĐ-CP

 • 1099 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng Số: 1099/QĐ-BNV

 • 1099 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng Số: 1099/QĐ-BNV

 • Luật Thi đua, khen thưởng Số: 06/2022/QH15

 • Bước 1. Cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng tiếp nhận đề nghị khen thưởng của các đơn vị thực thuộc.

 • Bước 2. Thẩm định hồ sơ, báo cáo Hội đồng thi đua khen thưởng cùng cấp, tổng hợp trình Chủ tịch UBND xã quyết định khen thưởng.

 • Bước 3. Khi có Quyết định của Chủ tịch UBND cấp xã, cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng viết bằng, đóng dấu và cấp phát cho đơn vị trình khen.

Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng

a) Thành phần hồ sơ:

- Văn bản đề nghị kèm theo danh sách gia đình được đề nghị tặng Giấy khen;

- Báo cáo thành tích do gia đình được đề nghị khen thưởng làm, trong đó ghi rõ thành tích để đề nghị khen thưởng;

- Biên bản xét khen thưởng.

  Bản chính: 1
Bản sao: 0
b) Số lượng hồ sơ thực hiện theo quy định của Bộ, ban, ngành, tỉnh.   Bản chính: 1
Bản sao: 0

 

File mẫu:

Chủ thể là hộ gia đình có thành tích được đề nghị khen thưởng.