Còn lại  Thủ tục hành chính về thẩm định đề án vị trí việc làm, điều chỉnh vị trí việc làm thuộc thẩm quyền quyết định của người đứng đầu Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Ký hiệu thủ tục: 1.009352.000.00.00.H41
Lượt xem: 233
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Ủy ban nhân dân cấp Tỉnh

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Tổ chức - Biên chế (NV)
Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
 • Trực tuyến
 • Dịch vụ bưu chính
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết
  Trực tiếp
 • 34 Ngày làm việc

  34 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ

 • Trực tuyến
 • 34 Ngày làm việc

  34 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ

 • Dịch vụ bưu chính
 • 34 Ngày làm việc

  34 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ

Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện


 • Văn bản thẩm định


Phí

Không

Lệ phí

Không

Căn cứ pháp lý
 • Nghị định 106/2020/NĐ-CP Số: 106/2020/NĐ-CP

 • Bước 1: Đơn vị sự nghiệp công lập xây dựng đề án vị trí việc làm.

 • Bước 2: Cơ quan, tổ chức được giao nhiệm vụ về tổ chức cán bộ của bộ, ngành, địa phương kiểm tra hồ sơ; nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì trả lại đơn vị để hoàn chỉnh. Nếu hồ sơ đã đầy đủ thì thực hiện bước 3.

 • Bước 3: Thẩm định Đề án.

 • Bước 4: Văn bản thẩm định.

Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Bản sao các văn bản của cơ quan có thẩm quyền quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của đơn vị sự nghiệp công lập;   Bản chính: 1
Bản sao: 0
Các văn bản khác có liên quan đến việc xây dựng Đề án vị trí việc làm (nếu có).   Bản chính: 1
Bản sao: 0
Văn bản đề nghị thẩm định Đề án vị trí việc làm;   Bản chính: 1
Bản sao: 0
Đề án vị trí việc làm;   Bản chính: 1
Bản sao: 0

File mẫu:

Không

In phiếu hướng dẫn Đặt câu hỏi Quay lại