Còn lại  Thủ tục phân loại đơn vị hành chính cấp xã

Ký hiệu thủ tục: 1.000989.000.00.00.H41
Lượt xem: 82
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Sở Nội vụ

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Chính quyền địa phương (NV)
Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
 • Trực tuyến
 • Dịch vụ bưu chính
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết
  Trực tiếp
 • 45 Ngày làm việc

  Phân loại đơn vị hành chính cấp xã Không quá 45 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

 • Trực tuyến
 • 45 Ngày làm việc

  Phân loại đơn vị hành chính cấp xã Không quá 45 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

 • Dịch vụ bưu chính
 • 45 Ngày làm việc

  Phân loại đơn vị hành chính cấp xã Không quá 45 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện


 • Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về việc phân loại đơn vị hành chính cấp xã


Phí

Không

Lệ phí

Không

Căn cứ pháp lý
 • Nghị quyết 1211/2016/UBTVQH13 Số: 1211/2016/UBTVQH13

 • Bước 1: Ủy ban nhân dẫn xã, phường, thị trấn ( sau đây gọi chung là cấp xã) lập hồ sơ phân loại đơn vị hành chính cấp mình, trình Hội đồng nhân dân cùng cấp xem xét, thông qua gửi Ủy ban nhân dân cấp huyện.

 • Bước 2: Phòng Nội vụ tham mưu giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện kiểm tra hồ sơ của Ủy ban nhân dân cấp xã; phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã hoàn thiện hồ sơ báo cáo Ủy ban nhân dân cấp huyện.

 • Bước 3: Ủy ban nhân dân cấp huyện gửi Sở Nội vụ hồ sơ phân loại đơn vị hành chính cấp xã.

 • Bước 4: Sở Nội vụ tổ chức thẩm định trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ phân loại đơn vị hành chính cấp xã

 • Bước 5: Sở Nội vụ trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định phân loại đơn vị hành chính cấp xã trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày có kết quả thẩm định.

 • Bước 6: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định phân loại đơn vị hành chính cấp xã trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ trình của Sở Nội vụ

Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Bản đồ xác định vị trí đơn vị hành chính được phân loại   Bản chính: 1
Bản sao: 0
Bảng thống kê số liệu tiêu chuẩn làm cơ sở xác định các tiêu chuẩn   Bản chính: 1
Bản sao: 0
Các văn bản của cơ quan có thẩm quyền quyết định hoặc xác nhận về tiêu chuẩn của yếu tổ đặc thù   Bản chính: 1
Bản sao: 0
Tờ trình của Ủy ban nhân dân cấp xã; - Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp xã đối với việc phân loại đơn vị hành chính cấp xã; - Báo cáo thuyết minh đánh giá các tiêu chuẩn phân loại đơn vị hành chính   Bản chính: 1
Bản sao: 0

File mẫu:

Không

In phiếu hướng dẫn Đặt câu hỏi Quay lại