Toàn trình  Cấp bổ sung, sửa đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng (trong trường hợp tổ chức hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng thay đổi địa chỉ, tên của tổ chức trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng đã được cấp)

Ký hiệu thủ tục: 1.011710.000.00.00.H41
Lượt xem: 33
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Sở Xây dựng

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Thí nghiệm chuyên ngành xây dựng (XD)
Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
 • Trực tuyến
 • Dịch vụ bưu chính
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết
  Trực tiếp
 • 05 Ngày

  05 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định

 • Trực tuyến
 • 05 Ngày

  05 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định

 • Dịch vụ bưu chính
 • 05 Ngày

  05 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định

Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện


 • Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng theo mẫu quy định tại Phụ lục II kèm theo Nghị định số 35/2023/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung).


Phí

Không

Lệ phí

Không

Căn cứ pháp lý
 • Nghị định 62/2016/NĐ-CP Số: 62/2016/NĐ-CP

 • Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng Số: 35/2023/NĐ-CP

 • - Tổ chức hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng nộp 01 bộ hồ sơ đến Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh Nghệ An.

 • - Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, nếu các tài liệu chưa đầy đủ, chưa hợp lệ, Sở Xây dựng có trách nhiệm hướng dẫn để bổ sung và hoàn thiện.

 • - Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Xây dựng có trách nhiệm cấp bổ sung, sửa đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng.

Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
- Các hồ sơ liên quan đến nội dung thay đổi.   Bản chính: 1
Bản sao: 1
- Đơn đăng ký cấp bổ sung, sửa đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng theo Mẫu số 02 Phụ lục I kèm theo Nghị định số 35/2023/NĐ-CP. Mẫu số 02.PLI.NĐ35.docx Bản chính: 1
Bản sao: 0

File mẫu:

 • - Đơn đăng ký cấp bổ sung, sửa đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng theo Mẫu số 02 Phụ lục I kèm theo Nghị định số 35/2023/NĐ-CP. Tải về In ấn

Không