Một phần  Phê duyệt chương trình, dự án và hoạt động phi dự án được hỗ trợ tài chính của Quỹ bảo vệ và phát triển rừng cấp tỉnh

Ký hiệu thủ tục: 1.000071.000.00.00.H41
Lượt xem: 154
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Lâm nghiệp (NN)
Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
 • Dịch vụ bưu chính
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết
  Trực tiếp
 • 40 Ngày làm việc

  40 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

 • Dịch vụ bưu chính
 • 40 Ngày làm việc

  40 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện


 • Quyết định phê duyệt chương trình, dự án và hoạt động phi dự án được hỗ trợ tài chính của Quỹ bảo vệ và phát triển rừng


Phí

Không

Lệ phí

Không

Căn cứ pháp lý
 • Nghị định 156/2018/NĐ-CP Số: 156/2018/NĐ-CP

 • - Trước ngày 25 tháng 02 hằng năm, Ban điều hành Quỹ chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức thẩm định, báo cáo Hội đồng quản lý Quỹ thông qua, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt;

 • - Trước ngày 31 ngày 12 hằng năm, tổ chức, hộ gia đình cá nhân, cộng đồng dân cư có nhu cầu hỗ trợ gửi văn bản đề nghị hỗ trợ, kèm theo văn kiện chương trình, dự án hoặc các hoạt động phi dự án đến Ban điều hành Quỹ;

Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Văn bản đề nghị hỗ trợ, kèm theo văn kiện chương trình, dự án hoặc các hoạt động phi dự án   Bản chính: 1
Bản sao: 0

File mẫu:

Không