Toàn trình  Huấn luyện và cấp mới thẻ an toàn điện

Ký hiệu thủ tục: 2.000621.000.00.00.H41
Lượt xem: 192
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Sở Công thương

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Điện (CT)
Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
 • Trực tuyến
 • Dịch vụ bưu chính
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết
  Trực tiếp
 • 05 Ngày làm việc

  05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

 • Trực tuyến
 • 05 Ngày làm việc

  05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

 • Dịch vụ bưu chính
 • 05 Ngày làm việc

  05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện


 • Thẻ an toàn điện


Phí

Không

Lệ phí

Không

Căn cứ pháp lý
 • Thông tư số 13/2022/TT-BCT ngày 25 tháng 8 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Công Thương bãi bỏ khoản 6, Điều 7 Thông tư số 05/2021/TT-BCT ngày 02/8/2021 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số nội dung về an toàn điện Số: 13/2022/TT-BCT

 • Nghị định 51/2020/NĐ-CP Số: 51/2020/NĐ-CP

 • Nghị định 14/2014/NĐ-CP Số: 14/2014/NĐ-CP

 • Thông tư 05/2021/TT-BCT Số: 05/2021/TT-BCT

 • Luật Điện lực Số: Luật số 28/2004/QH11

 • Cấp mới đối với các trường hợp:

 • * Sau khi người lao động được huấn luyện lần đầu và sát hạch đạt yêu cầu;

 • * Bước 1: Nộp hồ sơ: Người sử dụng lao động có người lao động quy định tại khoản 2 Điều 4 Thông tư số 05/2021/TT-BCT ngày 02 tháng 8 năm 2021 có trách nhiệm gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị huấn luyện, cấp thẻ đến Sở Công Thương.

 • * Bước 2: Xem xét hồ sơ và trình phê duyệt: Thời gian cấp thẻ cho người lao động quy định tại khoản 2 Điều 4 Thông tư số 05/2021/TT-BCT ngày 02 tháng 8 năm 2021 quy định chi tiết một số nội dung về an toàn điện không quá 07 ngày làm việc, kể từ ngày người lao động được huấn luyện lần đầu, huấn luyện định kỳ, huấn luyện lại, kiểm tra đạt yêu cầu.

Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
02 ảnh (2x3) cm   Bản chính: 1
Bản sao: 0
Văn bản đề nghị của người sử dụng lao động: Ghi đầy đủ họ tên, công việc và bậc an toàn hiện tại của người lao động;   Bản chính: 1
Bản sao: 0

File mẫu:

Người làm công việc vận hành, sửa chữa điện ở nông thôn, miền núi, biên giới, hải đảo mới được tuyển dụng hoặc chuyển từ công việc khác sang.