Một phần  Thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai do người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiện (cấp tỉnh - trường hợp đã thành lập VP đăng ký đất đai)

Ký hiệu thủ tục: 1.004177.000.00.00.H41
Lượt xem: 298
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Văn phòng đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, UBND tỉnh Nghệ An

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Đất đai (TNMT)
Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
 • Trực tuyến
 • Dịch vụ bưu chính
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết

Trực tiếp

 • - Trường hợp thu hồi thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh: không quá 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. - Trường hợp thu hồi thuộc thẩm quyền của Văn phòng Đăng ký đất đai: không quá 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

  Trực tuyến

 • - Trường hợp thu hồi thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh: không quá 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. - Trường hợp thu hồi thuộc thẩm quyền của Văn phòng Đăng ký đất đai: không quá 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

  Dịch vụ bưu chính

 • - Trường hợp thu hồi thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh: không quá 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. - Trường hợp thu hồi thuộc thẩm quyền của Văn phòng Đăng ký đất đai: không quá 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

   

Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện


 • Ghi vào sổ địa chính và lập hồ sơ để Nhà nước quản lý.


 • Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận


Phí

Không

Lệ phí

Không

Căn cứ pháp lý
 • Luật 45/2013/QH13 Số: 45/2013/QH13

 • Nghị định 148/2020/NĐ-CP Số: 148/2020/NĐ-CP

 • Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ Số: 43/2014/NĐ-CP

 • Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ địa chính Số: 24/2014/TT-BTNMT

 • Nghị định 10/2023/NĐ-CP Số: 10/2023/NĐ-CP

 • Nghị định 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai Số: 01/2017/NĐ-CP

 • Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất Số: 23/2014/TT-BTNMT

Đối với người sử dụng đất là tổ chức

 • Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu điện đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An, Số 16 đường Trường Thi, Thành phố Vinh, Nghệ An.

Đối với người sử dụng đất là hộ gia đình, cá nhân

 • Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu điện đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có đất hoặc Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, thị xã

Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất   Bản chính: 1
Bản sao: 0
Đơn phản ánh việc cấp Giấy chứng nhận không đúng quy định.   Bản chính: 1
Bản sao: 0

File mẫu:

Đối với trường hợp thực hiện thủ tục trên môi trường điện tử: Căn cứ điều kiện cụ thể về hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai đang quản lý, cơ quan tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính về đất đai quy định tại Điều 60 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 7 Điều 1 của Nghị định số 10/2023/NĐ-CP ngày 03/4/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai) có trách nhiệm tổ chức việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử theo quy định của Chính phủ.