Toàn trình  Cho ý kiến về kết quả đánh giá an toàn công trình đối với công trình xây dựng nằm trên địa bàn tỉnh.

Ký hiệu thủ tục: 1.009788.000.00.00.H41
Lượt xem: 560
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Ủy ban nhân dân cấp Tỉnh

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Quản lý chất lượng công trình xây dựng (XD)
Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
 • Trực tuyến
 • Dịch vụ bưu chính
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết
  Trực tiếp
 • 12 Ngày làm việc

  12 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

 • Trực tuyến
 • 12 Ngày làm việc

  12 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

 • Dịch vụ bưu chính
 • 12 Ngày làm việc

  12 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện


 • Văn bản thông báo ý kiến về kết quả đánh giá an toàn công trình XD


Phí

Không

Lệ phí

Không

Căn cứ pháp lý
 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH; THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC THAY THẾ TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ XÂY DỰNG Số: 477/QĐ-BXD

 • Luật 62/2020/QH14 Số: 62/2020/QH14

 • Luật Số: 50/2014/QH13

 • Nghị định 06/2021/NĐ-CP Số: 06/2021/NĐ-CP

- Sau khi xác nhận kết quả đánh giá an toàn công trình, chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình gửi 01 bản báo cáo kết quả đánh giá an toàn công trình đến Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An

 • - Trong thời hạn 14 ngày kể từ ngày tiếp nhận báo cáo kết quả đánh giá an toàn công trình, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh xem xét ra văn bản thông báo ý kiến chấp thuận (yêu cầu chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình thực hiện các kiến nghị của tổ chức đánh giá an toàn để công trình đáp ứng các yêu cầu về an toàn) hoặc không chấp thuận báo cáo kết quả đánh giá an toàn (yêu cầu chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình tổ chức thực hiện đánh giá lại hoặc đánh giá bổ sung).

 • Trường hợp kết quả đánh giá cho thấy công trình không đảm bảo điều kiện an toàn thì yêu cầu chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình thực hiện quy định về xử lý đối với công trình có dấu hiệu nguy hiểm, không đảm bảo an toàn cho khai thác, sử dụng tại Điều 40 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP.

Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Báo cáo kết quả đánh giá an toàn công trình.   Bản chính: 1
Bản sao: 1

File mẫu:

Không có