Một phần  Công nhận khu vực biển cấp tỉnh

Ký hiệu thủ tục: 1.009481.000.00.00.H41
Lượt xem: 543
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Sở Tài nguyên và Môi trường

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Biển và hải đảo (TNMT)
Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
 • Trực tuyến
 • Dịch vụ bưu chính
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết
  Trực tiếp
 • 21 Ngày làm việc

  - 21 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ - Cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục 12 ngày so với thời gian quy định

 • Trực tuyến
 • 21 Ngày làm việc

  - 21 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ - Cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục 12 ngày so với thời gian quy định

 • Dịch vụ bưu chính
 • 21 Ngày làm việc

  - 21 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ - Cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục 12 ngày so với thời gian quy định

Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện


 • Quyết định giao khu vực biển theo Mẫu 06 Phụ lục của Nghị định số 11/2021/NĐ-CP trường hợp không ra quyết định phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.


Phí

Không

Lệ phí

Không

Căn cứ pháp lý
 • Nghị định 11/2021/NĐ-CP Số: 11/2021/NĐ-CP

 • Nghị định 126/2020/NĐ-CP Số: 126/2020/NĐ-CP

 • 5.1. Trình tự thực hiện

 • 5.1.1. Bước 1 nộp hồ sơ: tổ chức, cá nhân đề nghị công nhận khu vực biển nộp 01 bộ hồ sơ cho Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh (Trường hợp chưa có Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh thì Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan tiếp nhận hồ sơ).

 • 5.1.2. Bước 2 kiểm tra hồ sơ: Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm kiểm tra thành phần, nội dung của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ theo đúng quy định thì ban hành phiếu tiếp nhận và hẹn giải quyết hồ sơ theo Mẫu số 10 Nghị định số 11/2021/NĐ-CP. Trường hợp hồ sơ chưa đúng quy định, Trung tâm Phục vụ hành chính công hướng dẫn tổ chức, cá nhân để bổ sung, hoàn thiện.

 • 5.1.3. Bước 3 thẩm định hồ sơ: Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì thẩm định hồ sơ. Trường hợp cần thiết, gửi văn bản lấy ý kiến của các cơ quan có liên quan, tổ chức kiểm tra thực địa, thành lập Hội đồng thẩm định hồ sơ.

 • 5.1.4. Bước 4 trình, ban hành kết quả giải quyết thủ tục hành chính: Sở Tài nguyên và Môi trường trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét công nhận khu vực biển bằng Quyết định giao khu vực biển. Trong trường hợp không ra quyết định thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

 • 5.1.5. Bước 5 thông báo và trả kết quả hồ sơ: Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh thông báo cho tổ chức, cá nhân để nhận kết quả và thực hiện các nghĩa vụ liên quan.

Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
a) Đơn đề nghị công nhận khu vực biển được lập theo Mẫu số 01 của Nghị định số 11/2012/NĐ-CP; Mẫu 01.docx Bản chính: 1
Bản sao:
b) Bản chính hợp đồng cho thuê đất hoặc quyết định giao đất, cho thuê đất có mặt nước ven biển, mặt nước biển hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có mặt nước ven biển, mặt nước biển (nếu có); văn bản cho phép tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển (nếu có) do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp;   Bản chính: 1
Bản sao:
c) Bản chính Báo cáo tình hình sử dụng khu vực biển, công tác bảo vệ môi trường và việc thực hiện các nghĩa vụ tài chính của tổ chức, cá nhân tính đến thời điểm nộp hồ sơ đề nghị công nhận khu vực biển;   Bản chính: 1
Bản sao:
d) Sơ đồ khu vực biển đề nghị công nhận, trong đó thể hiện tọa độ các điểm góc của khu vực biển đề nghị giao được lập theo Mẫu số 05 của Nghị định số 11/2021/NĐ-CP. Mẫu số 05.docx Bản chính: 1
Bản sao:

File mẫu:

 • a) Đơn đề nghị công nhận khu vực biển được lập theo Mẫu số 01 của Nghị định số 11/2012/NĐ-CP; Tải về In ấn

5.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính a) Tổ chức, cá nhân đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định giao đất, cho thuê đất có mặt nước ven biển, mặt nước biển theo quy định của pháp luật trước ngày Nghị định số 11/2021/NĐ-CP có hiệu lực thi hành; tổ chức, cá nhân đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp văn bản cho phép khai thác, sử dụng tài nguyên biển theo quy định của pháp luật trước ngày Nghị định số 11/2021/NĐ-CP có hiệu lực thi hành; b) Khu vực biển đề nghị giao phù hợp với quy hoạch theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 11/2021/NĐ-CP; c) Tổ chức, cá nhân phải nộp đủ hồ sơ đề nghị công nhận khu vực biển theo quy định tại Điều 17 Nghị định số 11/2021/NĐ-CP cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ.