Toàn trình  Cấp, điều chỉnh Giấy phép khai thác khoáng sản; cấp Giấy phép khai thác khoáng sản ở khu vực có dự án đầu tư xây dựng công trình (cấp tỉnh)

Ký hiệu thủ tục: 1.004446.000.00.00.H41
Lượt xem: 1630
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Sở Tài nguyên và Môi trường

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Địa chất và khoáng sản (TNMT)
Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
 • Trực tuyến
 • Dịch vụ bưu chính
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết
  Trực tiếp
 • 60 Ngày làm việc

  Không quá 60 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trong trường hợp phải lấy ý kiến của cơ quan, tổ chức hữu quan về các vấn đề liên quan đến việc cấp Giấy phép khai thác khoáng sản thì thời gian lấy ý kiến không tính vào thời hạn quy định trên.

 • Trực tuyến
 • 60 Ngày làm việc

  Không quá 60 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trong trường hợp phải lấy ý kiến của cơ quan, tổ chức hữu quan về các vấn đề liên quan đến việc cấp Giấy phép khai thác khoáng sản thì thời gian lấy ý kiến không tính vào thời hạn quy định trên.

 • Dịch vụ bưu chính
 • 60 Ngày làm việc

  Không quá 60 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trong trường hợp phải lấy ý kiến của cơ quan, tổ chức hữu quan về các vấn đề liên quan đến việc cấp Giấy phép khai thác khoáng sản thì thời gian lấy ý kiến không tính vào thời hạn quy định trên.

Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện


 • Giấy phép khai thác khoáng sản; Quyết định điều chỉnh giấy phép khai thác khoáng sản


Phí
 • * GP KT cát, sỏi lòng suối:
 • - Có công suất KT dưới 5.000 m3/năm thu 1.000.000 đ/GP
 • - Có công suất khai thác từ 5.000 m3 đến 10.000 m3/năm thu 10.000.000 đ/giấy phép.
 • - Có công suất KT trên 10.000 m3/năm thu 15.000.000 đồng/GP.
 • * GPKT KS làm VLXDTT không sử dụng VLNCN :
 • - GP KT có diện tích dưới 10 ha và công suất khai thác dưới 100.000 m3/năm thu 15.000.000 đ/GP.
 • - GP KT có diện tích từ 10 ha trở lên và công suất KT dưới 100.000 m3/năm hoặc loại hoạt động có diện tích dưới 10 ha và công KT thác từ 100.000 m3/năm trở lên, than bùn trừ HĐKT cát, sỏi lòng suối quy định tại mục 1 của Biểu mức thu này thu 20.000.000 đ/GP.
 • - GP KTKS làm NL xi măng; KSLVLXDTT có diện tích từ 10 ha trở lên và công suất KT từ 100.000 m3/năm trở lên, trừ hoạt động KT cát, sỏi lòng suối quy định tại mục 1 của Biểu mức thu này thu 30.000.000 đồng/GP.
 • * GP KTKS NL xi măng; KSLVLXDTT mà có sử dụngVLNCN ; đá ốp lát và nước khoáng thu 40.000.000 đ/GP.
 • * GP KT các loại khoáng sản lộ thiên trừ các loại KS đã qui định tại điểm 1,2,3,6,7 của biểu mức thu này:
 • - Không sử dụng VLNCN thu 40.000.000 đ/GP.
 • - Có sử VLNCN thu 50.000.000 đ/GP.
 • * GP KT các loại KS trong hầm lò trừ các loại KS đã qui định tại điểm 2,3,6 của biểu mức thu này thu 60.000.000 đ/GP.
 • * GP KTKS quí hiếm thu 80.000.000 đ/GP.
 • * GP KTKS đặc biệt và độc hại thu 100.000.000 đ/GP.
Lệ phí

Không

Căn cứ pháp lý
 • Luật 60/2010/QH12 Số: 60/2010/QH12

 • Thông tư liên tịch 54/2014/TTLT-BTNMT-BTC Số: 54/2014/TTLT-BTNMT-BTC

 • Thông tư 27/2015/TT-BTNMT Số: 27/2015/TT-BTNMT

 • Thông tư 191/2016/TT-BTC Số: 191/2016/TT-BTC

 • Nghị định 158/2016/NĐ-CP Số: 158/2016/NĐ-CP

 • Thông tư 45/2016/TT-BTNMT Số: 45/2016/TT-BTNMT

 • Nghị định số 22/2023/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường Số: 22/2023/NĐ-CP

 • Bước 1. Nộp hồ sơ: Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp, điều chỉnh giấy phép khai thác khoáng sản, cấp Giấy phép khai thác khoáng sản ở khu vực có dự án đầu tư xây dựng công trìnhnộp hồ sơ đề nghị cho Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

 • Bước 2. Kiểm tra hồ sơ: Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm xem xét tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ.Trường hợp: + Văn bản, tài liệu trong hồ sơ bảo đảm đúng quy định thì Sở Tài nguyên và Môi trườngban hành văn bản tiếp nhận hồ sơ. + Hồ sơ chưa đầy đủ văn bản, tài liệu theo quy định hoặc đủ nhưng nội dung văn bản, tài liệu trong hồ sơ chưa bảo đảm đúng theo quy định của pháp luật thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân đề nghị khai thác khoáng sản bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ. Việc ban hành văn bản hướng dẫn, yêu cầu bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ của cơ quan tiếp nhận hồ sơ chỉ thực hiện một lần.

 • Bước 3. Thẩm định hồ sơ: + Sở Tài nguyên và Môi trườngcó trách nhiệm hoàn thành việc kiểm tra tọa độ, diện tích khu vực đề nghị khai thác khoáng sản và kiểm tra thực địa; + Gửi văn bản xin ý kiến đến các cơ quan có liên quan về việc cấp Giấy phép khai thác khoáng sản; + Hoàn thành việc thẩm định các tài liệu, hồ sơ và các nội dung khác có liên quan đến việc khai thác khoáng sản và xác định tiền cấp quyền khai thác khoáng sản.

 • Bước 4. Trình hồ sơ đề nghị cấp phép: Căn cứ kết quả thẩm định hồ sơ, Sở Tài nguyên và Môi trường hoàn chỉnh và trình hồ sơ đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định việc cấp, điều chỉnh hoặc không cấp, điều chỉnh Giấy phép khai thác khoáng sản.

 • Bước 5. Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính: Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo cho tổ chức, cá nhân để nhận kết quả và thực hiện các nghĩa vụ có liên quan theo quy định.

Đối với hồ sơ đề nghị điều chỉnh giấy phép khai thác khoáng sản

Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
- Các văn bản, tài liệu liên quan đến thay đổi tên gọi, cơ cấu tổ chức của tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản   Bản chính: 0
Bản sao: 1
- Thuyết minh báo cáo, các bản vẽ kèm theo và quyết định phê duyệt kết quả thăm dò nâng cấp trữ lượng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền   Bản chính: 0
Bản sao: 1
Báo cáo kết quả khai thác khoáng sản, nghĩa vụ đã thực hiện tính đến thời điểm đề nghị điều chỉnh nội dung Giấy phép khai thác khoáng sản Mẫu số 43 báo cáo hoat động.docx Bản chính: 1
Bản sao: 0
Báo cáo đánh giá tác động môi trường/Kế hoạch bảo vệ môi trường kèm theo quyết định phê duyệt của cơ quan nhà nước có thẩm quyền   Bản chính: 1
Bản sao: 0
Bản chính hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu của giấy tờ sau:   Bản chính: 0
Bản sao: 0
Các văn bản phê duyệt, cho phép điều chỉnh của cơ quan có thẩm quyền   Bản chính: 1
Bản sao: 0
Dự án đầu tư điều chỉnh theo trữ lượng mới được phê duyệt hoặc theo công suất điều chỉnh, thay đổi phương pháp khai thác, công nghệ khai thác kèm theo quyết định phê duyệt   Bản chính: 1
Bản sao: 0
Đơn đề nghị điều chỉnh nội dung Giấy phép khai thác khoáng sản Mẫu số 11. Đơn đề nghị điểu chỉnh giấy phép.docx Bản chính: 1
Bản sao: 0

Đối với hồ sơ đề nghị cấp giấy phép khai thác khoáng sản ở khu vực có dự án đầu tư xây dựng công trình

Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
- Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc kế hoạch bảo vệ môi trường của dự án đầu tư xây dựng công trình kèm theo quyết định phê duyệt của cơ quan nhà nước có thẩm quyền   Bản chính: 0
Bản sao: 1
- Bản đồ quy hoạch tổng thể khu vực xây dựng dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt   Bản chính: 0
Bản sao: 1
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, văn bản quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình (nếu có);   Bản chính: 0
Bản sao: 1
- Quyết định phê duyệt dự án xây dựng công trình của cơ quan có thẩm quyền;   Bản chính: 0
Bản sao: 1
- Quyết định phê duyệt trữ lượng khoáng sản nằm trong diện tích xây dựng công trình của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có);   Bản chính: 0
Bản sao: 1
Bản chính hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu của giấy tờ sau:   Bản chính: 0
Bản sao: 0
Bản đồ khu vực khai thác khoáng sản trên đó thể hiện phạm vi, diện tích xây dựng dự án công trình Mẫu số 26 PL 2 bản đồ khu vực khai thác.docx Bản chính: 1
Bản sao: 0
Phương án khai thác khoáng sản trong diện tích dự án kèm theo phương án cải tạo, phục hồi môi trường được cấp có thẩm quyền phê duyệt   Bản chính: 1
Bản sao: 0
Đơn đề nghị cấp Giấy phép khai thác khoáng sản Mẫu số 12 Đơn đề nghị cấp phép khai thác ở nơi có ctxd (1).docx Bản chính: 1
Bản sao: 0

Đối với hồ sơ đề nghị cấp giấy phép khai thác khoáng sản

Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
+ Biên bản góp vốn của các cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần hoặc của các thành viên sáng lập đối với công ty trách nhiệm hữu hạn từ hai thành viên trở lên; điều lệ công ty đối với công ty cổ phần, sổ đăng ký thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên;   Bản chính: 0
Bản sao: 1
+ Quyết định giao vốn của chủ sở hữu đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên mà chủ sở hữu là một tổ chức.   Bản chính: 0
Bản sao: 1
+ Vốn hoạt động của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã gồm vốn góp của thành viên, hợp tác xã thành viên, vốn huy động, vốn tích lũy, các quỹ của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; các khoản trợ cấp, hỗ trợ của Nhà nước, của các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài; các khoản được tặng, cho và các nguồn thu hợp pháp khác theo quy định.   Bản chính: 0
Bản sao: 1
+ Vốn điều lệ của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã là tổng số vốn do thành viên hợp tác xã, hợp tác xã thành viên của liên hiệp hợp tác xã góp hoặc cam kết góp trong một thời hạn nhất định và được ghi vào điều lệ hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã theo quy định của Luật hợp tác xã;   Bản chính: 0
Bản sao: 1
+ Đối với doanh nghiệp thành lập trong thời hạn 01 năm tính đến ngày nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản, Giấy phép khai thác khoáng sản: Nộp bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;   Bản chính: 0
Bản sao: 1
+ Đối với doanh nghiệp thành lập trên 01 năm tính đến ngày nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản, Giấy phép khai thác khoáng sản: nộp bản sao Báo cáo tài chính của năm gần nhất.   Bản chính: 0
Bản sao: 1
- Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc kế hoạch bảo vệ môi trường kèm theo quyết định phê duyệt của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền   Bản chính: 0
Bản sao: 1
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp   Bản chính: 0
Bản sao: 1
- Quyết định chủ trương đầu tư (đối với trường hợp nhà đầu tư trong nước), Giấy đăng ký đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đối với trường hợp là doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài);   Bản chính: 0
Bản sao: 1
- Quyết định phê duyệt trữ lượng khoáng sản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền   Bản chính: 0
Bản sao: 1
- Văn bản xác nhận trúng đấu giá trong trường hợp đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại khu vực đã có kết quả thăm dò   Bản chính: 0
Bản sao: 1
- Đối với Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã gồm một trong các văn bản sau:   Bản chính: 0
Bản sao: 0
- Đối với doanh nghiệp mới thành lập gồm một trong các văn bản sau:   Bản chính: 0
Bản sao: 0
- Đối với doanh nghiệp đang hoạt động quy định như sau:   Bản chính: 0
Bản sao: 0
Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu của giấy tờ sau:   Bản chính: 0
Bản sao: 0
Bản đồ khu vực khai thác khoáng sản Mẫu số 24 PL2 Bản đồ khu vực ktks.docx Bản chính: 1
Bản sao: 0
Dự án đầu tư khai thác khoáng sản kèm theo quyết định phê duyệt   Bản chính: 1
Bản sao: 0
Trường hợp đề nghị khai thác quặng phóng xạ, kèm theo hồ sơ còn có văn bản thẩm định an toàn của Cục an toàn bức xạ và hạt nhân thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ.   Bản chính: 1
Bản sao: 0
Đơn đề nghị cấp Giấy phép khai thác khoáng sản Mẫu số 07. Đơn đề nghị cấp phép ktks.docx Bản chính: 1
Bản sao: 0

File mẫu:

 • Đơn đề nghị điều chỉnh giấy phép khai thác khoáng sản Tải về In ấn
 • Bản đồ khu vực khai thác khoáng sản trên đó thể hiện phạm vi, diện tích xây dựng dự án công trình Tải về In ấn
 • Đơn đề nghị cấp phép khai thác khoáng sản Tải về In ấn
 • Đơn đề nghị cấp phép khai thác khoáng sản ở khu vực có dự án đầu tư xây dựng công trình Tải về In ấn
 • Bản đồ khu vực khai thác khoáng sản Tải về In ấn

- Đối với hồ sơ cấp phép khai thác khoáng sản:

+ Có dự án đầu tư khai thác khoáng sản ở khu vực đã thăm dò, phê duyệt trữ lượng phù hợp với Quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản chung cả nước; Quy hoạch khai thác, sử dụng từng loại, nhóm khoáng sản làm vật liệu xây dựng cả nước và quy hoạch khai thác, sử dụng từng loại, nhóm khoáng sản khác cả nước. Dự án đầu tư khai thác khoáng sản phải có phương án sử dụng nhân lực chuyên ngành, thiết bị, công nghệ, phương pháp khai thác tiên tiến phù hợp; đối với khoáng sản độc hại còn phải được Thủ tướng Chính phủ cho phép bằng văn bản;

+ Có báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc Kế hoạch bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường;

+ Có vốn chủ sở hữu ít nhất bằng 30% tổng số vốn đầu tư của dự án đầu tư khai thác khoáng sản.

- Đối với hồ sơ đề nghị điều chỉnh giấy phép khai thác khoáng sản:không.

- Đối với hồ sơ đề nghị cấp phép khai thác khoáng sản ở khu vực có dự án đầu tư xây dựng công trình:Có báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc Kế hoạch bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.