Toàn trình  Thủ tục thông báo thành lập thư viện đối với thư viện cộng đồng

Ký hiệu thủ tục: 1.008901.000.00.00.H41
Lượt xem: 950
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Ủy ban nhân dân cấp xã

Địa chỉ cơ quan giải quyết

- Nộp 01 bộ hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường Bưu điện đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Uỷ ban nhân dân cấp xã; - Nộp hồ sơ trực tuyến mức độ toàn trình qua Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh: http://dichvucong.nghean.gov.vn

Lĩnh vực Thư viện (VH)
Cách thức thực hiện

- Nộp 01 bộ hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường Bưu điện đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Uỷ ban nhân dân cấp xã;

- Nộp hồ sơ trực tuyến mức độ toàn trình qua Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh: http://dichvucong.nghean.gov.vn

Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết
  Trực tiếp
 • 15 Ngày

  15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

 • Trực tuyến
 • 15 Ngày

  15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

 • Dịch vụ bưu chính
 • 15 Ngày

  15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện


 • Văn bản trả lời về việc thông báo thành lập thư viện đối với thư viện cộng đồng


Phí

Không

Lệ phí

Không

Căn cứ pháp lý
 • Luật 46/2019/QH14 Số: 46/2019/QH14

 • Nghị định 93/2020/NĐ-CP Số: 93/2020/NĐ-CP

 • Thông tư 01/2020/TT-BVHTTDL Số: 01/2020/TT-BVHTTDL

 • Thông tư của Bộ trưởng Bộ VHTTDL SĐBS quy định đến các giấy tờ công dân Số: 13/2023/TT-BVHTTDL

 • Thông tư của Bộ trưởng Bộ VHTTDL SĐBS quy định đến các giấy tờ công dân Số: 13/2023/TT-BVHTTDL

 • - Trước 30 ngày tính đến ngày thư viện thực hiện mở cửa hoạt động, tổ chức, cá nhân thành lập thư viện gửi thông báo thành lập đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi thư viện đặt trụ sở.

 • - Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ thông báo hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp xã phải trả lời bằng văn bản; trường hợp không đồng ý phải nêu rõ lý do. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày tiếp nhận thông báo, nếu hồ sơ thông báo không đủ tài liệu theo quy định, Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm gửi văn bản yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân bổ sung hoặc điều chỉnh hồ sơ.

Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
(1) Thông báo thành lập thư viện (dành cho thư viện cộng đồng/Thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng) (theo Mẫu số 01 quy định tại Phụ lục VIII ban hành kèm theo Thông tư số 13/2023/TT-BVHTTDL ngày 30 tháng 10 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung quy định liên quan đến giấy tờ công dân tại một số Thông tư do Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành).   Bản chính: 1
Bản sao: 0
(2) Tài liệu chứng minh đủ điều kiện thành lập quy định tại khoản 1 Điều 18 Luật Thư viện số 46/2019/QH14, Điều 20 Nghị định số 93/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2020 quy định chi tiết một số điều của Luật Thư viện.   Bản chính: 1
Bản sao: 0

File mẫu:

 • Thông báo thành lập thư viện theo Mẫu số 01A. Thông báo thành lập thư viện của Thư viện cộng đồng/Thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng ban hành kèm theo Thông tư số 01/2020/TT-BVHTTDL ngày 22 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởn Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tải về In ấn

Không yêu cầu