Toàn trình  Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế trong trường hợp bị mất hoặc hư hỏng

Ký hiệu thủ tục: 1.000562.000.00.00.H41
Lượt xem: 316
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Sở Y tế - Tỉnh Nghệ An

Địa chỉ cơ quan giải quyết

Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc đến Trung tâm Phục vụ hành chính công Nghệ An, số 16 đường Trường Thi, thành phố Vinh, Nghệ An; Nộp hồ sơ qua cổng dịch vụ công trực tuyến mức toàn trình http://dichvucong.nghean.gov.vn

Lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh (YT)
Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc đến Trung tâm Phục vụ hành chính công Nghệ An, số 16 đường Trường Thi, thành phố Vinh, Nghệ An; Nộp hồ sơ qua cổng dịch vụ công trực tuyến mức toàn trình http://dichvucong.nghean.gov.vn

Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết
  Trực tiếp
 • 05 Ngày làm việc

  05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

 • Trực tuyến
 • 05 Ngày làm việc

  05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

 • Dịch vụ bưu chính
 • 05 Ngày làm việc

  05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện


 • Giấy xác nhận nội dung quảng cáo


Phí
 • 1.000.000đ/hồ sơ
Lệ phí

Không

Căn cứ pháp lý
 • Luật 40/2009/QH12 Số: 40/2009/QH12

 • Luật 16/2012/QH13-Quảng cáo Số: 16/2012/QH13

 • Nghị định 181/2013/NĐ-CP-Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quảng Cáo Số: 181/2013/NĐ-CP

 • Thông tư 09/2015/TT-BYT - Quy định về xác nhận nội dung quảng cáo đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Y tế Số: 09/2015/TT-BYT

 • Thông tư số 59/2023/TT-BTC ngày 30/8/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực y tế Số: 59/2023/TT-BTC

 • Bước 1: Tổ chức đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo nộp hồ sơ đến Trung tâm Phục vụ hành chính công Nghệ An, số 16 đường Trường Thi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An;

 • bước 2: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị theo dấu tiếp nhận công văn đến của cơ quan tiếp nhận hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền xác nhận nội dung quảng cáo xem xét cấp lại cho cơ sở. Trường hợp từ chối cấp lại, cơ quan có thẩm quyền phải có văn bản thông báo nêu rõ lý do.

Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Văn bản đề nghị cấp lại giấy xác nội dung quảng cáo theo quy định tại Phụ lục 04 ban hành kèm theo Thông tư 09/2015/TT-BYT; TT09_2015_TTBYT_Phu luc 04.doc Bản chính: 1
Bản sao: 0

File mẫu:

Không có