Toàn trình  Điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện xét nghiệm khẳng định các trường hợp HIV dương tính thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

Ký hiệu thủ tục: 1.006431.000.00.00.H41
Lượt xem: 482
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Sở Y tế

Địa chỉ cơ quan giải quyết

Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc đến Trung tâm Phục vụ hành chính công Nghệ An, số 16 đường Trường Thi, thành phố Vinh, Nghệ An; Nộp hồ sơ qua cổng dịch vụ công trực tuyến mức toàn trình http://dichvucong.nghean.gov.vn

Lĩnh vực Y tế Dự phòng (YT)
Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc đến Trung tâm Phục vụ hành chính công Nghệ An, số 16 đường Trường Thi, thành phố Vinh, Nghệ An; Nộp hồ sơ qua cổng dịch vụ công trực tuyến mức toàn trình http://dichvucong.nghean.gov.vn

Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết
  Trực tiếp
 • 15 Ngày làm việc

  15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ

 • Trực tuyến
 • 15 Ngày làm việc

  15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ

 • Dịch vụ bưu chính
 • 15 Ngày làm việc

  15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ

Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện


 • Giấy chứng nhận đủ điều kiện xét nghiệm khẳng định các trường hợp HIV dương tính


Phí
 • Không
Lệ phí

Không

Căn cứ pháp lý
 • Luật 64/2006/QH11 - Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) Số: 64/2006/QH11

 • Nghị định 75/2016/NĐ-CP Quy định điều kiện thực hiện xét nghiệm HIV Số: 75/2016/NĐ-CP

 • Nghị định 155/2018/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế Số: 155/2018/NĐ-CP

 • Luật Đầu tư Số: 67/2014/QH13

 • Thông tư 04/2019/TT-BYT Số: 04/2019/TT-BYT

 • Bước 1: Cơ sở xét nghiệm nộp 01 hồ sơ đề nghị điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều đến Trung tâm Phục vụ hành chính công Nghệ An, số 16 đường Trường Thi, thành phố Vinh, Nghệ An; “Các trường hợp điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện:

 • 1. Thay đổi tên cơ sở xét nghiệm HIV;

 • 2. Thay đổi người phụ trách chuyên môn;

 • 3. Thay đổi kỹ thuật xét nghiệm HIV;

 • 4. Thay đổi địa điểm của cơ sở xét nghiệm.”

 • Bước 2: Sở Y tế gửi phiếu tiếp nhận hồ sơ theo Mẫu số 6 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 75/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016.

 • Bước 3: Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ, Sở Y tế có văn bản thông báo cho cơ sở đề nghị để hoàn thiện hồ sơ. Văn bản thông báo nêu cụ thể nội dung cần sửa đổi, bổ sung. Cơ sở đề nghị phải bổ sung, sửa đổi theo đúng những nội dung đã được ghi trong văn bản và gửi về Sở Y tế.

 • Bước 4: Trường hợp hồ sơ hợp lệ, trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày ghi trên phiếu tiếp nhận hồ sơ, Sở Y tế có trách nhiệm cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện điều chỉnh cho cơ sở đề nghị. Trường hợp không cấp cơ Sở Y tế phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Đơn đề nghị điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện theo Mẫu số 03 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 75/2016/NĐ-CP   Bản chính: 1
Bản sao: 0
Đơn đề nghị điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện theo Mẫu số 03 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 75/2016/NĐ-CP   Bản chính: 1
Bản sao: 0

File mẫu:

không