Toàn trình  Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung trong địa bàn một xã

Ký hiệu thủ tục: 1.001098.000.00.00.H41
Lượt xem: 413
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Ủy ban nhân dân cấp xã

 

 

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Tôn giáo Chính phủ (NV)
Cách thức thực hiện

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường Bưu điện đến Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả - UBND cấp xã;

- Nộp hồ sơ qua Cổng dịch vụ công trực tuyến mức độ  4 : https://dichvucong.nghean.gov.vn

 

Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết

15 ngày kể từ ngày UBND cấp xã nhận đủ hồ sơ đề nghị hợp lệ

 

 

Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện
Phí

Không

Lệ phí

Không

Căn cứ pháp lý

- Luật Tín ngưỡng, tôn giáo;

- Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo.

 

 

- Bước 1: Người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung gửi hồ sơ đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung đến Ủy ban nhân dân cấp xã.

- Bước 2: Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét hồ sơ, trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp xã thông báo qua mạng Internet hoặc văn bản cho người đại diện của nhóm để hoàn chỉnh hồ sơ.

- Bước 3. Ủy ban nhân dân cấp xã trả lời bằng văn bản. Trường hợp từchối đăng ký phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do

 

 

Văn bản đăng ký (theo mẫu)

 

 

File mẫu:

Không