Toàn trình  Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã

Ký hiệu thủ tục: 1.001085.000.00.00.H41
Lượt xem: 527
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn

 

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Tôn giáo Chính phủ (NV)
Cách thức thực hiện

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường Bưu điện đến Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả - UBND cấp xã;

- Nộp hồ sơ qua Cổng dịch vụ công trực tuyến mức độ  4 : https://dichvucong.nghean.gov.vn

 

Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết

Ngay sau khi UBND cấp xã nhận được văn bản thông báo hợp lệ

 

 

Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện
Phí

Không

Lệ phí

Không

Căn cứ pháp lý

- Luật Tín ngưỡng, tôn giáo;

- Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo

Chậm nhất là 20 ngày trước khi diễn ra hoạt động tôn giáo không có trong danh mục đã thông báo hằng năm, người đại diện của tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã gửi văn bản thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đến Ủy ban nhân dân cấp xã

Văn bản thông báo (theo mẫu) và các tài liệu kèm theo (nếu có)

 

 

File mẫu:

  • Văn bản thông báo (theo mẫu) và các tài liệu kèm theo (nếu có);; Tải về In ấn

Không