Toàn trình  Cấp Quyết định, phục hồi Quyết định công nhận cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng, cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm nhân giống bằng phương pháp vô tính

Ký hiệu thủ tục: 1.008003.000.00.00.H41
Lượt xem: 785
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Sở Nông nghiệp và PTNT Nghệ An

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Trồng trọt (NN)
Cách thức thực hiện

Nộp Hồ sơ theo một trong các cách thức sau:

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An, số 16 đường Trường Thi, thành phố Vinh, Nghệ An;

- Hoặc nộp trực tuyến mức độ 4 tại địa chỉ: http://dichvucong.nghean.gov.vn

Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết

- 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định đối với cấp Quyết định công nhận cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng.

- 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản báo cáo cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng đáp ứng tiêu chuẩn quốc gia hoặc tiêu chuẩn cơ sở đối với Phục hồi Quyết định công nhận cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng.

Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện


- Quyết định công nhận cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm nhân giống bằng phương pháp vô tính.- Quyết định phục hồi Quyết định công nhận cây đầu dòng, Quyết định công nhận vườn cây đầu dòng cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm nhân giống bằng phương pháp vô tính. 


Phí

Không

Lệ phí

Không

Căn cứ pháp lý

- Khoản 1, khoản 2, khoản 5 Điều 24, Luật Trồng trọt số 31/2018/QH14 ngày 19/11/2018.

- Khoản 1, khoản 2, khoản 4, Điều 9, Nghị định số 94/2019/NĐ-CP ngày 13/12/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Trồng trọt về giống cây trồng và canh tác.

 

a) Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi đến Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An, số 16 đường Trường Thi, thành phố Vinh, Nghệ An.

b) Trả lời tính đầy đủ của thành phần hồ sơ

+ Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp: Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An kiểm tra hồ sơ ngay sau khi nhận hồ sơ: Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì trả lại hồ sơ và yêu cầu tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ; Nếu hồ sơ đầy đủ thì tiếp nhận hồ sơ và viết giấy hẹn trả kết quả cho tổ chức, cá nhân. Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An chuyển hồ sơ cho Lãnh đạo Phòng quản lý kỹ thuật và Khoa học công nghệ. 

+ Trường hợp nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính hoặc môi trường mạng: Trong thời hạn không quá 01 ngày làm việc (8 giờ) kể từ ngày nhận được hồ sơ, Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An xem xét tính đầy đủ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định, cơ quan giải quyết thủ tục hành chính thông báo cho tổ chức, cá nhân biết để bổ sung. Nếu hồ sơ đầy đủ thì tiếp nhận hồ sơ và viết giấy hẹn trả kết quả cho tổ chức, cá nhân. Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An chuyển hồ sơ cho Phòng quản lý kỹ thuật và Khoa học công nghệ.  

Ghi chú: Người đến nộp hồ sơ phải xuất trình Chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân, đối với trường hợp nộp hồ sơ hộ (thay) ngoài giấy tờ trên người nộp hồ sơ phải xuất trình giấy ủy quyền

c) Phòng quản lý kỹ thuật và Khoa học công nghệ - Sở Nông nghiệp và PTNT xem xét hồ sơ

* Cấp Quyết định công nhận cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng

- Thành lập Hội đồng thẩm định cây đầu dòng:

+ Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định, Phòng quản lý kỹ thuật và Khoa học công nghệ tham mưu lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ký Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng theo quy định. 

- Thẩm định cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng:

+ Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày có Quyết định thành lập, Hội đồng thẩm định tiến hành thẩm định hồ sơ, kiểm tra cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng, lập biên bản gửi về Phòng quản lý kỹ thuật và Khoa học công nghệ. 

+ Trường hợp cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng đáp ứng đủ điều kiện, trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thẩm định, Phòng quản lý kỹ thuật và Khoa học công nghệ tham mưu Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cấp Quyết định công nhận cây đầu dòng theo mẫu số 04.CĐD, phụ lục VI – Nghị định số 94/2019/NĐ-CP, cấp Quyết định công nhận vườn cây đầu dòng theo mẫu số 05.CĐD, phụ lục VI – Nghị định số 94/2019/NĐ-CP.

+ Trường hợp không cấp, sẽ trả lời bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân nộp đơn và nêu rõ lý do.  

* Phục hồi Quyết định công nhận cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng

+ Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản, Phòng quản lý kỹ thuật và Khoa học công nghệ tổ chức thẩm định. Trường hợp cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng đáp ứng tiêu chuẩn quốc gia hoặc tiêu chuẩn cơ sở, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tham mưu Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định phục hồi Quyết định công nhận cây đầu dòng, Quyết định công nhận vườn cây đầu dòng. Trường hợp không phục hồi Quyết định phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.     

d) Tổ chức, cá nhân mang giấy hẹn đến Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh để nhận kết quả vào các ngày làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hoặc nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính.

a. Cấp Quyết định công nhận cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng

- Văn bản đề nghị cấp Quyết định công nhận cây đầu dòng/vườn cây đầu dòng cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm theo mẫu số 01.CĐD, phụ lục VI – Nghị định số 94/2019/NĐ-CP.

- Báo cáo kết quả bình tuyển cây đầu dòng cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm theo mẫu số 02.CĐD, phụ lục VI – Nghị định số 94/2019/NĐ-CP (Đối với cấp Quyết định công nhận cây đầu dòng).

- Báo cáo kết quả thiết lập vườn cây đầu dòng cây công nghiệp, cây ăn quả lâu theo mẫu số 03.CĐD, phụ lục VI – Nghị định số 94/2019/NĐ-CP (Đối với cấp Quyết định công nhận vườn cây đầu dòng). 

b. Phục hồi Quyết định công nhận cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng

- Văn bản đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phục hồi Quyết định công nhận cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng.

 

File mẫu:

  • Báo cáo kết quả bình tuyển cây đầu dòng cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm Tải về In ấn
  • Báo cáo kết quả thiết lập vườn cây đầu dòng cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm Tải về In ấn
  • Văn bản đề nghị cấp Quyết định công nhận cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm Tải về In ấn

- Tổ chức, cá nhân có nhu cầu cấp Quyết định công nhận cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng.

- Có báo cáo kết quả bình tuyển cây đầu dòng theo mẫu số 02.CĐD, phụ lục VI – Nghị định số 94/2019/NĐ-CP (Đối với cấp Quyết định công nhận cây đầu dòng).

- Có báo cáo kết quả thiết lập vườn cây đầu dòng cây công nghiệp, cây ăn quả lâu theo mẫu số 03.CĐD, phụ lục VI – Nghị định số 94/2019/NĐ-CP (Đối với cấp Quyết định công nhận vườn cây đầu dòng).