Toàn trình  Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội cấp xã

Ký hiệu thủ tục: 1.003622.000.00.00.H41
Lượt xem: 1084
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

UBND xã, phường, thị trấn

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Văn hóa (VH)
Cách thức thực hiện

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường Bưu điện đến Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả - UBND cấp xã;

- Nộp hồ sơ trực tuyến qua Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh: http://dichvucong.nghean.gov.vn

Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết

15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, nếu không có ý kiến trả lời thì đơn vị gửi thông báo được tổ chức lễ hội theo nội dung đã thông báo

Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện
Phí

Không

Lệ phí

Không

Căn cứ pháp lý

Nghị định số 110/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 của Chính phủ quy định về quản lý và tổ chức lễ hội.

Đơn vị tổ chức lễ hội truyền thống, lễ hội văn hóa, lễ hội ngành nghề cấp xã được tổ chức hàng năm phải gửi văn bản thông báo đến Ủy ban nhân dân cấp xã (trực tiếp, qua bưu điện hoặc nộp trực tuyến) trước ngày dự kiến tổ chức lễ hội ít nhất 20 ngày. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày Ủy ban nhân dân cấp xã nhận được thông báo, nếu không có ý kiến trả lời thì đơn vị gửi thông báo được tổ chức lễ hội theo nội dung thông báo. Trường hợp không đồng ý với nội dung thông báo, cơ quan tiếp nhận phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

 

Văn bản thông báo tổ chức lễ hội gồm những nội dung:

 (1) Tên lễ hội, sự cần thiết về việc tổ chức lễ hội;

 (2) Thời gian, địa điểm, quy mô và các hoạt động của lễ hội;

 (3) Dự kiến thành phần, số lượng khách mời;

 (4) Dự kiến thành phần Ban tổ chức lễ hội;

 (5) Phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường.

 

File mẫu:

Không