Toàn trình  Phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương

Ký hiệu thủ tục: 1.003618.000.00.00.H41
Lượt xem: 1032
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Sở Nông nghiệp và PTNT Nghệ An

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Khoa học, Công nghệ và Môi trường (NN)
Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An, số 16 đường Trường Thi, thành phố Vinh, Nghệ An.

Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết

30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định

Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện
Phí

Không

Lệ phí

Không

Căn cứ pháp lý

Nghị định 83/2018/NĐ-CP ngày 24/5/2018 của Chính phủ về khuyến nông.

Chương trình Khuyến nông cấp tỉnh hàng năm được thực hiện trên cơ sở chương trình Khuyến nông trọng điểm được UBND tỉnh phê duyệt giai đoạn 5 năm (2016-2020; 2021-2025.)

- Bước 1: Trên cơ sở đề xuất của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động khuyến, Trung tâm Khuyến nông tỉnh tổng hợp, đề xuất kế hoạch và dự toán kinh phí khuyến nông gửi hồ sơ về Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An, số 16 đường Trường Thi, thành phố Vinh, Nghệ An trước 30/9 hằng năm.

- Bước 2: Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An kiểm tra hồ sơ đầy đủ và chuyển về phòng Quản lý Kỹ thuật và KHCN tham mưu cho Sở, Phòng QLKT và KHCN phối hợp với các phòng chuyên môn liên quan tổ chức thẩm định nội dung và dự toán kinh phí và trình UBND tỉnh (đối với chương trình khuyến nông dài hạn 5 năm) hoặc trình Giám đốc sở (đối với chương trình khuyến nông hàng năm) trước ngày 15/11 hàng năm.

- Bước 3:  Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An hoặc phân cấp cho Sở Nông nghiệp và PTNT trực thuộc phê duyệt kế hoạch khuyến nông trước ngày 30/11 hàng năm và trả kết quả về bộ phận một cửa và công bố theo quy định.

- Tờ trình của Trung tâm khuyến nông đề xuất nhiệm vụ khuyến nông lên Sở Nông nghiệp và PTNT thẩm định kế hoạch và dự toán khuyến nông

- Bản chi tiết về nội dung và dự toán kinh phí khuyến nông kèm theo

- Các văn bản khác liên quan

 

File mẫu:

Không