Toàn trình  Thủ tục thông báo nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện được bán, cho thuê mua

Ký hiệu thủ tục: 1.007750.000.00.00.H41
Lượt xem: 833
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Sở Xây dựng

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Nhà ở và công sở (XD)
Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
 • Trực tuyến
 • Dịch vụ bưu chính
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết
  Trực tiếp
 • 15 Ngày làm việc

  15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

 • Trực tuyến
 • 15 Ngày làm việc

  15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

 • Dịch vụ bưu chính
 • 15 Ngày làm việc

  15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện


 • Văn bản thông báo NƠ đủ điều kiện bán, cho thuê mua


Phí

Không

Lệ phí

Không

Căn cứ pháp lý
 • Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở Số: 99/2015/NĐ-CP

 • Luật 65/2014/QH13 Số: 65/2014/QH13

 • Thông tư 19/2016/TT-BXD Số: 19/2016/TT-BXD

 • Nghị định 99/2015/NĐ-CP Số: 99/2015/NĐ-CP

 • Quyết định 837/QĐ-BXD Số: 837/QĐ-BXD

 • 30/2021/NĐ-CP Số: 30/2021/NĐ-CP

 • -Chủ đầu tư phải có văn bản gửi Sở Xây dựng nơi có nhà ở kèm theo giấy tờ chứng minh nhà ở có đủ điều kiện được bán, cho thuê mua theo quy định tại Khoản 1 Điều 55 của Luật Kinh doanh bất động sản. Gửi hồ sơ đến Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An

 • -Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị của chủ đầu tư, Sở Xây dựng phải kiểm tra hồ sơ; nếu hồ sơ có đủ giấy tờ theo quy định thì Sở Xây dựng phải có văn bản thông báo nhà ở đủ điều kiện được bán, cho thuê mua gửi chủ đầu tư; nếu hồ sơ chưa có đủ giấy tờ theo quy định thì phải có văn bản nêu rõ lý do.

 • -hủ đầu tư phải gửi kèm theo giấy tờ chứng minh đã giải chấp hoặc biên bản thống nhất của bên mua, bên thuê mua nhà ở và bên nhận thế chấp về việc không phải giải chấp và được mua bán, thuê mua nhà ở đó

 • -chủ đầu tư phải ghi rõ cam kết chịu trách nhiệm trong văn bản gửi Sở Xây dựng.

 • -chủ đầu tư được quyền ký hợp đồng mua bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai nhưng phải chịu trách nhiệm về việc bán, cho thuê mua nhà ở này; Sở Xây dựng phải chịu trách nhiệm về việc thông báo hoặc không có văn bản thông báo nhà ở đủ điều kiện được bán, cho thuê mua sau khi nhận được hồ sơ đề nghị của chủ đầu tư.

Văn bản gửi Sở Xây dựng đề nghị thông báo nhà ở đủ điều kiện bán, cho thuê mua; - Các giấy tờ chứng minh bao gồm:

Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Giấy phép xây dựng đối với trường hợp phải có Giấy phép xây dựng   Bản chính: 1
Bản sao: 0
Giấy tờ về quyền sử dụng đất   Bản chính: 1
Bản sao: 0
giấy tờ về nghiệm thu việc hoàn thành xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật tương ứng theo tiến độ   Bản chính: 1
Bản sao: 0
hồ sơ dự án   Bản chính: 1
Bản sao: 0
thiết kế bản vẽ thi công đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt   Bản chính: 1
Bản sao: 0

trường hợp là nhà chung cư, tòa nhà hỗn hợp có mục đích để ở hình thành trong tương lai

Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
biên bản nghiệm thu hoàn thàn xong phần móng của tòa nhà đó   Bản chính: 1
Bản sao: 0

Trường hợp có thế chấp dự án đầu tư xây dựng hoặc thế chấp nhà ở sẽ bán, cho thuê mua

Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
chủ đầu tư phải gửi kèm theo giấy tờ chứng minh đã giải chấp hoặc biên bản thống nhất của bên mua, bên thuê mua nhà ở và bên nhận thế chấp về việc không phải giải chấp và được mua bán, thuê mua nhà ở đó   Bản chính: 1
Bản sao: 0

File mẫu:

Không