Một phần  Cấp lại giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trong trường hợp bị mất, bị rách, hư hỏng thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh

Ký hiệu thủ tục: 1.003921.000.00.00.H41
Lượt xem: 825
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Nghệ An.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

c) Cơ quan phân cấp thực hiện: Chi cục Thủy lợi

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Thuỷ lợi (NN)
Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An, số 16 đường Trường Thi, thành phố Vinh, Nghệ An.

Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết

03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định

Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện


Giấy phép

Phí

Không

Lệ phí

Không

Căn cứ pháp lý

- Luật Thủy lợi ngày 19/6/2017;

- Nghị định 67/2018/NĐ-CP ngày 14/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi

 

Bước 1: Nộp hồ sơ:

Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ đến Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An, số 16 đường Trường Thi, thành phố Vinh, Nghệ An.

Bước 2: Hoàn chỉnh hồ sơ:

Trong thời hạn 0,5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An chuyển cho Chi cục Thủy lợi giải quyết hồ sơ; trường hợp hồ sơ không hợp lệ thông báo cho tổ chức, cá nhân xin cấp lại giấy phép để hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

Bước 3: Thẩm định hồ sơ:

Trong thời hạn 2,5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Chi cục Thủy lợi có trách nhiệm thẩm định hồ sơ, nếu đủ điều kiện để cấp lại phép thì tham mưu Lãnh đạo Sở trình UBND tỉnh cấp lại giấy phép; trường hợp không đủ điều kiện để cấp phép, Chi cục Thủy lợi trả lại hồ sơ cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp lại giấy phép và thông báo lý do không cấp lại giấy phép.

Bước 4. Trả kết quả:

Trả kết quả trực tiếp cho các tổ chức, cá nhân Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An.

- Đơn đề nghị cấp lại giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi.

 

File mẫu:

Giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi bị mất, bị rách, bị hư hỏng đối với các hoạt động thuộc phạm vi quản lý của UBND cấp tỉnh.