Mức độ 3  Xác nhận Kế hoạch bảo vệ môi trường

Ký hiệu thủ tục: BVMT02
Lượt xem: 260
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài nguyên và Môi trường.
Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Bảo vệ môi trường
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại Bộ phận MCLT tỉnh
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết Tổng thời gian giải quyết là 10 ngày
Ðối tượng thực hiện Chủ đầu tư
Kết quả thực hiện - GiấyXác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường và báo cáo kèm theo.
Phí
Lệ phí Không
Căn cứ pháp lý - Luật Bảo vệ môi trường 2014;
- Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.
- Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.
- Quyết định số 72/2017/QĐ-UBND ngày 28/11/2017 của UBND tỉnh ban hành quy định về trình tự, thực hiện thủ tục dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Bước 1: Nộp hồ sơ: Chủ dự án nộp hồ sơ về Bộ phận một cửa liên thông tỉnh (MCLT); Bộ phận MCLT chuyển hồ sơ về Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường (BP TN&TKQ Sở TNMT) trong thời hạn 1 ngày làm việc.

Bước 2: Kiểm tra hồ sơ và thẩm định

Sở Tài nguyên và Môi trường xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường; trường hợp chưa xác nhận, có văn bản thông báo và nêu rõ lý do gửi Chủ dự án và Bộ phận MCLT.

Bước 3: Trả kết quả

- Bộ phận MCLT tỉnh trả kết quả cho Chủ dự án.

- Ba (03) bản kế hoạch bảo vệ môi trường;
- Một (01) báo cáo đầu tư hoặc phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

File mẫu:

Không