Toàn trình  Cấp, cấp lại giấy phép khai thác thủy sản

Ký hiệu thủ tục: 1.004359.000.00.00.H41
Lượt xem: 1485
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Cơ quan quản lý nhà nước về thủy sản cấp tỉnh

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Thuỷ sản (NN)
Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
 • Trực tuyến
 • Dịch vụ bưu chính
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết
  Trực tiếp
 • 03 Ngày làm việc

  - Đối với trường hợp cấp lại: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

  5,5 ngày làm việc

  - Đối với trường hợp cấp mới: 5,5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

 • Trực tuyến
 • 5,5 ngày làm việc

  - Đối với trường hợp cấp mới: 5,5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

  03 Ngày làm việc

  - Đối với trường hợp cấp lại: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

 • Dịch vụ bưu chính
 • 5,5 ngày làm việc

  - Đối với trường hợp cấp mới: 5,5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

  03 Ngày làm việc

  - Đối với trường hợp cấp lại: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện


 • giấy phép khai thác thủy sản


Phí
 • - Phí cấp mới: 40.000 đồng/lần;
 • - Lệ phí cấp lại: 20.000 đồng/lần
Lệ phí

Không

Căn cứ pháp lý
 • Luật 18/2017/QH14 Số: Luật 18/2017/QH14

 • Nghị định 26/2019/NĐ-CP Số: 26/2019/NĐ-CP

 • Thông tư 94/2021/TT-BTC Số: 94/2021/TT-BTC

a)Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ đến Cơ quan quản lý nhà nước về thủy sản cấp tỉnh;

b)Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp: Cơ quan quản lý nhà nước về thủy sản cấp tỉnh kiểm tra thành phần hồ sơ và trả lời ngay khi tổ chức, cá nhân đến nộp hồ sơ;

c)Trường hợp nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính hoặc qua môi trường mạng: Trong thời hạn không quá 02 ngày làm việc, Cơ quan quản lý nhà nước về thủy sản cấp tỉnh xem xét tính đầy đủ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định, Cơ quan quản lý nhà nước về thủy sản cấp tỉnh thông báo cho tổ chức, cá nhân biết để bổ sung;

d)Trong thời hạn 06 ngày làm việc (đối với cấp mới), 03 ngày làm việc (đối với cấp lại) kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan thẩm quyền thực hiện cấp, cấp lại Giấy phép khai thác thuỷ sản theo Mẫu số 04.KT Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 26/2019/NĐ-CP; trong trường hợp không cấp, cấp lại cơ quan có thẩm quyền trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
a) Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép khai thác thủy sản bao gồm: - Đơn đề nghị theo Mẫu số 02.KT Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 26/2019/NĐ-CP; - Bản chụp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá và giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá đối với loại tàu cá theo quy định phải đăng kiểm; - Bản chụp văn bằng hoặc chứng chỉ thuyền trưởng, máy trưởng tàu cá đối với loại tàu cá theo quy định phải có văn bằng hoặc chứng chỉ thuyền trưởng, máy trưởng tàu cá. Mẫu số 02.docx Bản chính: 1
Bản sao: 1
b) Hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép khai thác thủy sản: - Đơn đề nghị cấp lại theo Mẫu số 03.KT Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 26/2019/NĐ-CP; - Bản chính giấy phép khai thác thủy sản đã được cấp, trong trường hợp thay đổi thông tin trong giấy phép. Mẫu số 03.docx Bản chính: 1
Bản sao: 1

File mẫu:

Không