Toàn trình  Kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình của cơ quan chuyên môn về xây dựng tại địa phương

Ký hiệu thủ tục: 1.009794.000.00.00.H41
Lượt xem: 1279
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Quản lý chất lượng công trình xây dựng (XD)
Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
 • Trực tuyến
 • Dịch vụ bưu chính
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết
  Trực tiếp
 • 15 Ngày làm việc

  2. Ban quản lý KKT Đông Nam Nghệ An: 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định.

  20 Ngày làm việc

  1. Sở Xây dựng; các Sở quản lý công trình XD chuyên ngành, UBND cấp huyện: 20 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định.

 • Trực tuyến
 • 20 Ngày làm việc

  1. Sở Xây dựng; các Sở quản lý công trình XD chuyên ngành, UBND cấp huyện: 20 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định.

  15 Ngày làm việc

  2. Ban quản lý KKT Đông Nam Nghệ An: 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định.

 • Dịch vụ bưu chính
 • 20 Ngày làm việc

  1. Sở Xây dựng; các Sở quản lý công trình XD chuyên ngành, UBND cấp huyện: 20 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định.

  15 Ngày làm việc

  2. Ban quản lý KKT Đông Nam Nghệ An: 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện


 • Thông báo kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, CTXD theo mẫu quy định tại Phụ lục V Nghị định số 35/2023/NĐ-CP.


Phí

Không

Lệ phí

Không

Căn cứ pháp lý
 • Luật 62/2020/QH14 Số: 62/2020/QH14

 • Nghị định 06/2021/NĐ-CP Số: 06/2021/NĐ-CP

 • Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng Số: 35/2023/NĐ-CP

 • - Trước 10 ngày so với ngày chủ đầu tư dự kiến tổ chức nghiệm thu hoàn thành công trình, chủ đầu tư gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng tới: đối với thẩm quyền giải quyết thuộc cấp tỉnh, gửi hồ sơ đến Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh; đối với thẩm quyền giải quyết thuộc cấp huyện, gửi hồ sơ đến đến Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của UBND cấp huyện.

 • - Cơ quan chuyên môn về xây dựng thực hiện kiểm tra các điều kiện nghiệm thu hoàn thành đưa công trình vào khai thác, sử dụng. Trường hợp công trình không được kiểm tra trong quá trình thi công thì thực hiện kiểm tra sự tuân thủ các quy định về công tác quản lý chất lượng, an toàn trong thi công xây dựng công trình của chủ đầu tư và các nhà thầu và kiểm tra các điều kiện nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào khai thác, sử dụng.

 • - Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ đề nghị kiểm tra công tác nghiệm thu, cơ quan có thẩm quyền ra thông báo kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng.

Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
- Báo cáo hoàn thành thi công xây dựng hạng mục công trình, công trình xây dựng theo mẫu quy định tại Phụ lục VIa Nghị định số 06/2021/NĐ-CP Mau bao cao hoan thanh thi cong XDCT hang muc cong trinh, cong trinh XD.doc Bản chính: 1
Bản sao: 1
- Danh mục hồ sơ hoàn thành công trình theo quy đinh tại Phụ lục VIb Nghị định số 06/2021/NĐ-CP Mau danh muc ho so hoan thanh cong trinh.doc Bản chính: 1
Bản sao: 1

File mẫu:

 • Báo cáo hoàn thành thi công xây dựng công trình hoặc hạng mục công trình Tải về In ấn
 • Danh mục hồ sơ hoàn thành hạng mục công trình hoặc công trình Tải về In ấn

Không quy định