Mức độ 3  Xác định lại diện tích đất ở, cấp đổi GCN QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo hình thức đồng loạt (liên thông)

Ký hiệu thủ tục: NLC_DCDD_01
Lượt xem: 1038
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện Văn phòng đăng ký Quyền sử dụng Đất UBND huyện Nghi Lộc
Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Cấp đổi đồng loạt
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước hoặc thông qua dịch vụ bưu chính
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết Cấp xã: 30 ngày giải quyết Cấp huyện: - Đối với hồ sơ có thực hiện nghĩa vụ tài chính: 57 ngày làm việc. - Đối với hồ sơ không thực hiện nghĩa vụ tài chính: 47 ngày làm việc.
Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện Giấy chứng nhận
Phí
Lệ phí

Thực hiện theo Nghị quyết số 44/2016/NĐ.HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An ngày 16 tháng 12 năm 2016

Căn cứ pháp lý - Luật số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013; có hiệu lực từ ngày 01/7/2014.
- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ; có hiệu lực từ ngày 01/7/2014.
- Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường; có hiệu lực từ ngày 05/7/2014.
- Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường; có hiệu lực từ ngày 05/7/2014.
- Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 của Bộ Tài chính; có hiệu lực từ ngày 17/02/2014.
- Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27/01/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường; có hiệu lực từ ngày 03/3/2015.
- Quyết định 16/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành Quy định về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ở và đất vườn, ao gắn liền với đất ở trên địa bàn tỉnh Nghệ An
- Nghị quyết số 47/2016/NQ-HĐND ngày 16 tháng 12 năm 2016 quy định về phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai; lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

UBND cấp xã:

Bước 1. Ủy ban nhân dân xã nơi có đất tổ chức Hướng dẫn cho người sử dụng đất kê khai (01) bộ hồ sơ xác định lại hạn mức đất ở, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng, 

Bước 2. Trong thời hạn không quá mười (10) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, UBND xã, thị trấn nơi có đất có trách nhiệm:

- Tổ chức họp lấy phiếu ý kiến khu dân cư (Mẫu số 04) để xác nhận nguồn gốc và quá trình sử dụng đất của các thửa đất có nhu cầu xác định lại hạn mức đất ở, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Thẩm tra, xác minh nguồn gốc và kiểm tra hiện trạng sử dụng đất và dự thảo danh sách họp HĐĐK đất đai.

Bước 3. Sau khi hoàn thiện dự thảo danh sách để họp xét duyệt HĐĐK đất đai, thực hiện các bước như sau:

a) Tổ chức họp Hội đồng đăng ký đất đai xã để xét duyệt cho các hộ đã kê khai và thực hiện niêm yết công khai 10 ngày theo quy định.

b)  Thông báo công khai kết quả xét duyệt của Hội đồng đăng ký đất đai xã, thị trấn - (Mẫu số 06.ĐL). Thông báo được dán niêm yết tại trụ sở UBND xã và nhà văn hóa xóm (khối) nơi có đất và xóm trưởng đọc ít nhất là hai lần trên loa truyền thanh của xóm (khối) để người dân tham gia đóng góp ý kiến; sau 10 ngày kể từ ngày Thông báo, nếu không có ý kiến nào của người dân về việc công khai trên thì UBND xã lập biên bản kết thúc việc công khai kết quả xét duyệt (Mẫu số 07.ĐL).

c) Sau hai (02) ngày kể từ kết thúc công khai kết quả xét duyệt, UBND xã, thị trấn lập tờ trình đề nghị xác định lại hạn mức đất ở, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Mẫu số 08.ĐL); trích biên bản họp HĐ ĐK đất đai (Mẫu 05.KĐL) kèm phô tô có chứng thực sổ gốc họp HĐ ĐK đất đai và hoàn thiện toàn bộ hồ sơ và nộp hồ sơ về Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện. Hồ sơ bao gồm từ Mẫu số 01.ĐL đến Mẫu số 08.ĐL; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (bản phô tô có công chứng).

UBND cấp huyện:

Bước 1: Ủy ban nhân dân xã tập hợp hồ sơ xác định lại diện tích đất ở, cấp đổi GCN QSD đất ở nộp về cho VPĐKQSD đất

Trong thời hạn (03) ngày làm việc Văn phòng ĐKQSDĐ huyện kiểm tra tính đầy đủ hợp lệ của hồ sơ và tiếp nhận theo quy định. Trường hợp hồ sơ chưa đảm bảo thì trả lại và ghi rõ lý do cho UBND xã bổ sung.

Bước 2: Trong thời hạn không quá mười hai (12) ngày làm việc, Văn phòng ĐK QSD đất kiểm tra hồ sơ, thực hiện các công việc sau:

- Hồ sơ đủ điều kiện xử lý: Văn phòng ĐK QSD đất có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ địa chính, thẩm định thực địa (lập Biên bản kiểm tra điều kiện xác định lại diện tích đất ở, cấp đổi GCN QSD đất – mẫu số 12), lập trích lục bản đồ địa chính, lập tờ trình trình Phòng Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND huyện ban hành quyết định cho phép xác định lại diện tích đất ở, cấp đổi GCN QSD đất chuyển cho Phòng TNMT.

- Hồ sơ không đạt yêu cầu: Lập phiếu trả hồ sơ, ghi rõ lý do không đạt yêu cầu, hướng dẫn cụ thể những thủ tục cần bổ sung theo quy định. 

Bước 3: Trong thời hạn không quá tám (08) ngày làm việc, Phòng Tài nguyên và Môi trường kiểm tra hồ sơ, tham mưu UBND huyện ban hành quyết định xác định lại diện tích đất ở, cấp đổi GCN QSD đất trình lãnh đạo UBND huyện ký. Trường hợp hồ sơ chưa đạt thì trả lại và thông báo lý do bằng văn bản cho VPDKQSDĐ đất tiếp tục bổ sung hoàn chỉnh.

Bước 4: Trong thời hạn không quá bốn (04) ngày làm việc sau khi nhận được hồ sơ từ Phòng Tài nguyên và Môi trường, Lãnh đạo UBND huyện ký quyết định cho phép xác định lại diện tích đất ở, cấp đổi GCN QSD đất. Chuyển hồ sơ lại cho VP UBND huyện.

Bước 5: Trong thời hạn không quá hai (02) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, VP UBND huyện có trách nhiệm đăng ký vào sổ Quyết định và chuyển cho Phòng TNMT.

Bước 6: Trong thời hạn không qúa ba (03) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, VPĐKQSDĐ lập phiếu chuyển thông tin địa chính cho Chi cục thuế .

Bước 7: Trong thời hạn không quá năm (08) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Chi cục thuế huyện ra thông báo nộp lệ phí trước bạ nhà, đất  kèm theo Bảng kê nộp thuế chuyển lại cho VPĐKQSDĐ để thông báo cho công dân thực hiện nghĩa vụ tài chính. Trong thời hạn không quá 30 ngày kể từ ngày nhận được thông báo, công dân thực hiện nghĩa vụ tài chính tại Ngân hàng Nông nghiệp huyện Nghi Lộc. Quá thời hạn trên, công dân phải nộp phạt theo quy định hiện hành.

Bước 8: Trong thời hạn không quá tám (08) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đã thực hiện nghĩa vụ tài chính của công dân. VPDKQSDĐ đất in GCN, dự thảo quyết định cấp GCN QSD đất. Trình lãnh đạo UBND huyện ký quyết định và GCN QSD đất.

Bước 9: Trong thời hạn không quá bốn (04) ngày làm việc, lãnh đạo UBND huyện xem xét ký Quyết định thu hồi, cấp đổi GCN QSD đất kèm theo GCN QSD đất.

Bước 10: Trong thời hạn không quá hai (02) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ từ lãnh đạo UBND huyện, Văn phòng UBND huyện đăng ký số quyết định cấp đổi, đóng dấu GCN và bàn giao hồ sơ cho Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất.

Bước 11: Trong thời hạn không quá bốn (04) ngày làm việc, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất huyện vào sổ cấp GCN, cập nhật chỉnh lý biến động lên hệ thống hồ sơ địa chính, lưu hồ sơ, thu phí, lệ phí theo quy định và trả kết quả cho công dân

Bước 12: Trả kết quả cho công dân.

* Đối với hồ sơ cấp đổi theo bản đồ địa chính mà không cần chuyển thông tin nghĩa vụ tài chính thì bỏ qua các bước B6, B7. Các quy trình còn lại thực hiện theo đúng trình tự quy định. Thời gian được rút ngắn xuống còn 25 ngày làm việc.

1 Đơn đề nghị xác định lại diện tích đất ở; cấp đổi GCN QSD đất SL:1
2 Phiếu lấy ý kiến khu dân cư về nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất SL:1
5 Tờ khai lệ phí trước bạ nhà, đất (nếu có) SL:2
6 Tờ khai thuế thu nhập cá nhân (nếu có) SL:2
7 Biên bản họp Hội đồng đăng ký đất đai xã(theo hình thức đồng loạt) SL:1
8 Thông báo công khai kết quả họp Hội đồng ĐKĐĐ xã (theo hình thức đồng loạt) SL:1
9 Biên bản kết thúc công khai (theo hình thức đồng loạt) SL:1
10 Tờ trình của UBND xã về việc xác định lại diện tích đất ở, cấp đổi GCN QSD đất cho hộ gia đình, cá nhân (theo hình thức đồng loạt) SL:1
11 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (bản pho to công chứng) SL:1
12 Văn bản ủy quyền; các giấy tờ khác như Văn bản phân chia tài sản thừa kế, giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, giấy chứng tử…. (nếu có). SL:1

File mẫu:

  • Đơn đề nghị xác định lại diện tích đất ở, cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất Tải về
  • Mẫu số 05/ĐK: Phiếu lấy ý kiến khu dân cư Tải về
  • Tờ khai lệ phí trước bạ nhà, đất (Mẫu 01/LPTB) Tải về
  • Tờ trình của UBND xã đề nghị xác định lại diện tích đất ở, cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất (theo hình thức đồng loạt) Tải về
  • Biên bản họp Hội đồng đăng ký đất đai của xã (theo hình thức đồng loạt) Tải về
  • Thông báo công khai kết quả họp Hội đồng đăng ký đất đai của xã (theo hình thức đồng loạt) Tải về
  • Biên bản kết thúc công khai (theo hình thức đồng loạt) Tải về
  • Tờ khai thuế thu nhập cá nhân (Mẫu 11/KK-TNCN). Tải về

- Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất ở, đất ở có vườn ao đã được Nhà nước xác định quyền sử dụng đất; được giao đất và cấp giấy chứng nhận theo các nghị định của Chính phủ: số 64/CP, 60/CP, các trường hợp được giao đất ở mới theo hình thức định giá và đấu giá đất đã được cấp giấy chứng nhận từ sau thời điểm thực hiện Nghị định số 64/CP, 60/CP đến trước ngày 01 tháng 7 năm 2014. - Các thửa đất khi thực hiện xác định lại hạn mức đất ở, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phải là thửa đất đã được đo đạc bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính thửa đất (đối với nơi chưa được đo đạc bản đồ địa chính). - Các thửa đất đề nghị xác định lại hạn mức đất ở, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đang sử dụng ổn định, liên tục, không có tranh chấp, lấn chiếm, hoàn thành nghĩa vụ tài chính với nhà nước.