Mức độ 3  Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

Ký hiệu thủ tục: NGD_KD02
Lượt xem: 636
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện Phòng kinh tế và hạ tầng huyện
Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Công thương
Cách thức thực hiện Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm giao dịch một cửa huyện Nghĩa Đàn hoặc qua đường bưu điện hoặc trực tuyến
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá
Phí
Lệ phí

200.000 đồng 

Căn cứ pháp lý + Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá
+ Thông tư 21/2013/TT-BCT ngày 25/9/2013 của Bộ Công thương Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá
+ Công văn số 739/BCT-CNN ngày 24/01/2014 của Bộ Công thương về việc đính chính Thông tư số 21/2013/TT-BCT ngày 25/9/2013 của Bộ Công thương
+ Thông tư 168/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại.

+ Thương nhân bán lẻ sản phẩm thuốc lá gửi 01 bộ hồ sơ về Phòng Kinh tế và Hạ tầng.

+ Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Kinh tế và Hạ tầng xem xét và cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá.

+ Trường hợp thương nhân không đáp ứng được điều kiện theo quy định, Phòng Kinh tế và Hạ tầng sẽ có văn bản trả lời từ chối cấp phép và nêu rõ lý do

+ Thương nhân nhận Giấy phép sửa đổi, bổ sung tại Trung tâm giao dịch một cửa huyện Nghĩa Đàn.

+ Văn bản đề nghị sửa đổi, bổ sung; Mẫu đơn đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá (theo mẫu Phụ lục 50 kèm theo Thông tư số 21/2013/TT-BCT)
+ Bản sao Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá đã được cấp
+ Các tài liệu chứng minh nhu cầu sửa đổi, bổ sung

File mẫu:

  • Đơn xin cấp sửa đổi bổ sung giấy phép kinh doanh bán lẻ thuốc lá Tải về

+ Thương nhân có đăng ký ngành nghề kinh doanh bán lẻ sản phẩm thuốc lá; + Địa điểm kinh doanh không vi phạm quy định về địa điểm không được bán thuốc lá theo quy định tại Khoản 2 Điều 25 (Bán thuốc lá) Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2012 ; + Có văn bản giới thiệu của các thương nhân phân phối hoặc thương nhân bán buôn sản phẩm thuốc lá ghi rõ địa bàn dự kiến kinh doanh;