Toàn trình  Thủ tục đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách

Ký hiệu thủ tục: 2.002206.000.00.00.H41
Lượt xem: 2737
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Cục Tin học và Thống kê tài chính - Bộ Tài chính, Sở Tài chính

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Tin học - Thống kê (TC)
Cách thức thực hiện
- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An, số 16, đường Trường Thi, thành phố Vinh;
- Nộp qua dịch vụ công trực tuyến toàn trình trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC Bộ Tài chính tại địa chỉ: https://mstt.mof.gov.vn/
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết
- 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo phương thức nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu chính; 
- 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo phương thức nộp hồ sơ qua Dịch vụ công trực tuyến.
Ðối tượng thực hiện Các tổ chức,đơn vị có quan hệ với ngân sách
Kết quả thực hiện


  • Giấy chứng nhận mã số ĐVQHNS điện tử (Dùng cấp cho đơn vị dự toán, đơn vị sử dụng ngân sách, các đơn vị khác có quan hệ với ngân sách)


  • Giấy chứng nhận mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách sử dụng điện tử (Dùng cho các dự án đầu tư)


Phí

Không

Lệ phí

Không

Căn cứ pháp lý
- Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;
- Nghị định số 26/2007/NĐ-CP ngày 15/02/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số;
- Nghị định số 27/2007/NĐ-CP ngày 23/02/2007 của Chính phủ quy định về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính;
- Nghị định số 106/2011/NĐ-CP ngày 23/11/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2007/NĐ-CP ngày 15/02/2007;
- Nghị định số 170/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2007/NĐ-CP ngày 15/02/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số và Nghị định số 106/2011/NĐ-CP ngày 23/11/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2007/NĐ-CP ngày 15/02/2007;
- Thông tư số 185/2015/TT-BTC ngày 17/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn đăng ký, cấp và sử dụng mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách

 

Thứ tự     

công việc

Đơn vị/người thực hiện

Nội dung công việc

Bước 1

Công chức, viên chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Tiếp nhận qua dịch vụ công trực tuyến tại địa chỉ: https://mstt.mof.gov.vn. + Nều hồ sơ đầy đủ hợp lệ - Tiếp nhận chuyển qua bước2; + Nều hồ sơ chưa đầy đủ hợp lệ: Từ chối hồ sơ và ghi lý do

Bước 2

Chuyên viên Văn phòng Sở (Bộ phận Tin học)

Nhận hồ sơ (điện tử) và xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ

Bước 3

Chuyên viên Văn phòng Sở (Bộ phận Tin học)

Phê duyệt hồ sơ và trả kết quả qua hệ thống điện tử tại địa chỉ https://mstt.mof.gov.vn.

 

 Trường hợp 1: Hồ sơ đăng ký mã số ĐVQHNS cho các đơn vị dự toán, đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước, gồm:

Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Bảng thống kê đơn vị đề nghị cấp mã số ĐVQHNS (dùng cho đơn vị sử dụng ngân sách, đơn vị dự toán) theo mẫu số 07-MSNS-BTC kèm theo Thông tư số 185/2015/TT-BTC được xác nhận thông tin bởi cơ quan chủ quản hoặc bản sao hợp lệ văn bản thành lập đơn vị. Mẫu số 7.docx Bản chính: 1
Bản sao: 0
Tờ khai đăng ký mã số ĐVQHNS dùng cho đơn vị dự toán, đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước, đơn vị khác có quan hệ với ngân sách theo Mẫu số 01-MSNS-BTC kèm theo Thông tư số 185/2015/TT-BTC Mẫu số 1.docx Bản chính: 1
Bản sao: 0

 Trường hợp 5: Đăng ký bổ sung thông tin chuyển giai đoạn dự án đầu tư, gồm:

Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
 Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ sau đây: • Quyết định đầu tư dự án; • Quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật đối với các dự án chỉ lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật; • Các quyết định điều chỉnh dự án (nếu có).   Bản chính: 0
Bản sao: 1
 Thông báo chuyển giai đoạn dự án đầu tư theo mẫu số 04-MSNS-BTC tại Phụ lục kèm theo Thông tư số 185/2015/TT-BTC. Mẫu số 4.docx Bản chính: 1
Bản sao: 0

 Trường hợp 6: Đăng ký thay đổi thông tin về mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách

Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
 Trường hợp đơn vị có quan hệ với ngân sách nếu có thay đổi các chỉ tiêu đăng ký mã số ĐVQHNS như tên đơn vị, tên dự án, tên chủ đầu tư, địa chỉ đơn vị, địa chỉ chủ đầu tư, tên cơ quan chủ quản cấp trên thì đơn vị gửi Thông báo đến Cơ quan tài chính nơi đã cấp mã số ĐVQHNS.  Nội dung Thông báo thực hiện theo Mẫu số 06-MSNS-BTC tại Phụ lục kèm theo Thông tư số 185/2015/TT-BTC. Thay đổi thông tin.docx Bản chính: 1
Bản sao: 0

Hồ sơ đăng ký mã số ĐVQHNS cho các dự án đầu tư tại giai đoạn chuẩn bị đầu tư, gồm:

Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
 Bản sao hợp lệ Quyết định hoặc Văn bản thông báo của cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư dự án.   Bản chính: 0
Bản sao: 1
 Tờ khai đăng ký mã số ĐVQHNS dùng cho các dự án đầu tư ở giai đoạn chuẩn bị đầu tư theo mẫu số 02-MSNS-BTC tại Phụ lục kèm theo Thông tư số 185/2015/TT-BTC. Mau 02.doc Bản chính: 1
Bản sao: 0

 Trường hợp 4: Hồ sơ đăng ký mã số ĐVQHNS cho các dự án đầu tư tại giai đoạn thực hiện dự án, gồm:

Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
 Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ sau đây: • Quyết định đầu tư dự án; • Quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật đối với các dự án chỉ lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật; • Các quyết định điều chỉnh dự án (nếu có).   Bản chính: 0
Bản sao: 1
 Tờ khai đăng ký mã số ĐVQHNS dùng cho các dự án đầu tư ở giai đoạn thực hiện dự án theo mẫu số 03-MSNS-BTC tại Phụ lục kèm theo Thông tư số 185/2015/TT-BTC. Mẫu số 3.docx Bản chính: 1
Bản sao: 0

 Trường hợp 2: Hồ sơ đăng ký mã số ĐVQHNS cho các đơn vị khác có quan hệ với ngân sách, gồm:

Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
 Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau đây: • Văn bản thành lập đơn vị; • Các văn bản của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giao nhiệm vụ, kinh phí cho đơn vị.   Bản chính: 0
Bản sao: 1
 Tờ khai đăng ký mã số ĐVQHNS dùng cho đơn vị dự toán, đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước, đơn vị khác có quan hệ với ngân sách theo mẫu số 01-MSNS-BTC tại Phụ lục kèm theo Thông tư số 185/2015/TT-BTC Mẫu số 1.docx Bản chính: 1
Bản sao: 0

 

File mẫu:

Không