Mức độ 3  Thủ tục cấp Giấy phép dạy thêm học thêm đối với cấp THPT

Ký hiệu thủ tục: CGP01
Lượt xem: 1454
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện Thủ trưởng cơ quan (đối với cán bộ công chức), chính quyền cấp xã, phường nơi cư trú (đối với người đã nghỉ hưu)
Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Cấp giấy phép
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước
Số lượng hồ sơ 04 bộ
Thời hạn giải quyết 30 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ(thời gian nhận hồ sơ vào các ngày trong tháng 9)
Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện Giấy phép
Phí
Lệ phí Không
Căn cứ pháp lý + Quyết định số 03/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 31/01/2007 của của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kèm theo quy định dạy thêm học thêm
+ Quyết định số 66/2007/QĐ-UBND ngày 18/5/2007 của UBND tỉnh Nghệ An;
+ Công văn số 1034/ 2007SGD&ĐT- VP ngày 29/6/2007 V/v H¬ướng dẫn thủ tục cấp giấy phép mở lớp dạy thêm, học thêm.

Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Trung tâm  giao dịch một cửa - Sở Giáo dục và Đào tạo (Địa chỉ: Số 67- Nguyễn Thị Minh Khai-TP Vinh; ĐT: 0383.564410; 0383844550;

Fax: 0383833706; Email: Vanphong@nghean.edu.vn). Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận hồ sơ, xem xét, (Phòng GDTrH  Sở tiếp nhận hồ sơ thẩm định;

           Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Các ngày thứ 3, thứ 4, thứ 6 trong tuần

Bước 3: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả  - Sở Giáo dục và Đào tạo. 

- Đơn xin dạy thêm của tổ chức, cá nhân. Đơn phải có ý kiến đề nghị của chính quyền cấp xã nơi đặt địa điểm dạy thệm (đủ điều kiện đảm bảo chất lượng dạy thêm, học thêm).
- Danh sách giáo viên tham gia giảng dạy: trình độ đào tạo, nới công tác (đối với cán bộ công chức), nơi cư trú (đối với người đã nghỉ hưu). Danh sách phải có xác nhận của thủ trưởng cơ quan (đối với cán bộ công chức), hoặc của chính quyền cấp xã, phường nơi cư trú (đối với người đã nghỉ hưu)

File mẫu:

+ Số lượng học sinh của mỗi lớp: Không qúa 50 học sinh + Giáo viên tham gia giảng dạy phải đạt trình độ chuẩn được đào tạo theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với từng cấp học. + Cơ sở vật chất và lớp học phải phải đảm bảo yêu cầu theo quy định về vệ sinh trường học ban hành kèm theo quyết định số 1221/2000/QĐ-BYT ngày 18/4/2000 của Bộ trưởng Bộ Y tế. Yêu cầu: + Dạy thêm học thêm được đề cập trong Quy định này là hoạt động dạy học ngoài giờ học thuộc Kế hoạch giáo dục của Chương trình giáo dục phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, với nội dung dạy học trong phạm vi chương trình giáo dục phổ thông. + Nội dung và phương pháp dạy thêm học thêm phải góp phần củng cố, nâng cao kiến thức, kỹ năng, giáo dục nhân cách cho học sinh; phải phù hợp với chương trình giáo dục phổ thông và đặc điểm tâm sinh lý của người học; không gây nên tình trạng học quá nhiều và vượt quá sức tiếp thu của người học. + Hoạt động dạy thêm có thu tiền chỉ được thực hiện sau khi đã được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép, trừ trường hợp khi được Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là cấp tỉnh) quy định miễn giấy phép. + Không được ép buộc học sinh học thêm để thu tiền.