CƠ QUAN THỰC HIỆN


Tìm thấy 1186 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ quan Lĩnh vực
1 BVMT02 Mức độ 3 Xác nhận Kế hoạch bảo vệ môi trường Trung tâm Xúc tiến Và Hỗ trợ đầu tư Bảo vệ môi trường
2 NLC_DCDD_01 Mức độ 3 Xác định lại diện tích đất ở, cấp đổi GCN QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo hình thức đồng loạt (liên thông) Cấp Quận/huyện Cấp đổi đồng loạt
3 NAN_ASN_KDH009 Mức độ 3 Cấp giấy phép kinh doanh bán lẻ ( hoặc đại lý bán lẻ ) rượu Cấp Quận/huyện Công thương
4 NAN_ASN_KDH003 Mức độ 3 Cấp giấy phép sản xuất rượu thủ công cho tổ chức, cá nhân ( mục đích kinh doanh ) Cấp Quận/huyện Công thương
5 NAN_ASN_KDH006 Mức độ 3 Cấp lại giấy phép kinh doanh bán lẻ ( hoặc đại lý bán lẻ ) thuôc lá Cấp Quận/huyện Công thương
6 NAN_ASN_KDH004 Mức độ 3 Cấp sửa đổi bổ sung giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ ) Thuốc lá Cấp Quận/huyện Công thương
7 NAN_ASN_KDH007 Mức độ 3 cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ ( hoặc đại lý bán lẻ) thuốc lá Cấp Quận/huyện Công thương
8 NGD_KD04 Mức độ 3 Cấp giấy phép bán lẻ rượu Cấp Quận/huyện Công thương
9 NGD_KD01 Mức độ 3 Cấp giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Cấp Quận/huyện Công thương
10 NGD_KD06 Mức độ 3 Cấp giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Cấp Quận/huyện Công thương
11 NGD_KD08 Mức độ 3 Cấp lại Giấy phép bán lẻ rượu, bán rượu tiêu dùng tại chỗ, sản xuất rượu nhằm mục đích kinh doanh Cấp Quận/huyện Công thương
12 NGD_KD03 Mức độ 3 Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Cấp Quận/huyện Công thương
13 NGD_KD02 Mức độ 3 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Cấp Quận/huyện Công thương
14 NGD_KD07 Mức độ 3 Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép bán lẻ rượu, bán rượu tiêu dùng tại chỗ, sản xuất rượu nhằm mục đích kinh doanh Cấp Quận/huyện Công thương
15 NLC_KTHT_KDR01 Mức độ 3 Cấp (cấp mới, cấp lại do hết hạn) Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ trên địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Cấp Quận/huyện Công thương