Tìm thấy 32 thủ tục

Mức độ 3
Thủ tục Cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính.
Mức độ 3
Thủ tục Cấp giấy phép bưu chính
Mức độ 3
Thủ tục sửa đổi, bổ sung Giấy phép bưu chính
Mức độ 3
Thủ tục cấp lại Giấy phép bưu chính khi hết hạn
Mức độ 3
Thủ tục cấp lại Giấy phép bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được
Mức độ 3
Thủ tục cấp lại văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được
Mức độ 2
Thủ tục báo cáo tình hình cung cấp dịch vụ viễn thông internet
Mức độ 3
Thủ tục cho phép họp báo
Mức độ 2
Thủ tục cho phép thành lập và hoạt động của cơ quan đại diện, phóng viên thường trú ở trong nước của các cơ quan báo chí
Mức độ 2
Thủ tục cho phép tổ chức hoạt động liên quan đến thông tin báo chí của cơ quan, tổ chức nước ngoài
Mức độ 2
Thủ tục cấp đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài từ vệ tinh
Mức độ 2
Thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh
Mức độ 2
Thủ tục cấp giấy phép trưng bày tủ thông tin
Mức độ 2
Thủ tục Báo cáo tình hình thực hiện giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng
Mức độ 2
Thủ tục cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp
Loading...