Tìm thấy 214 thủ tục

Mức độ 2
Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng BTXH
Mức độ 2
Điều chỉnh mức trợ cấp hoặc thôi hưởng trợ cấp đối với đối tượng bảo trợ xã hội
Mức độ 2
Hỗ trợ kinh phí mai táng cho đối tượng hưởng trợ cấp thường xuyên bảo trợ xã hội
Mức độ 2
Hỗ trợ kinh phí chăm sóc hàng tháng đối với người khuyết tật đang mang thai hoặc nuôi con dưới 36 tháng tuổi chưa được hưởng trợ cấp xã hội
Mức độ 2
Hỗ trợ chi phí mai táng đối với trường hợp trợ cấp đột xuất
Mức độ 2
Đưa người nghiện ma túy vào cai nghiện tại trung tâm cai nghiện bắt buộc
Mức độ 3
Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai
Mức độ 3
Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai
Mức độ 3
Cấp (cấp mới, cấp lại do hết hạn) giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu.
Mức độ 3
Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu
Mức độ 3
Cấp mới giấy phép sản xuất rượu thủ công mục đích kinh doanh
Mức độ 3
Cấp lại giấy phép sản xuất rượu thủ công (mục đích kinh doanh) do hết hạn
Mức độ 3
Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh
Mức độ 3
Cấp lại giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh (do bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy)
Mức độ 3
Cấp giấy phép sản xuất rượu thủ công cho tổ chức, cá nhân thuộc làng nghề (mục đích kinh doanh)
Loading...