Tìm thấy 182 thủ tục

Mức độ 3
Thủ tục đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất
Mức độ 3
Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền
Mức độ 3
Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng.
Mức độ 3
Đăng ký bổ sung tài sản gắn liền với đất vào Giấy chứng nhận đã cấp
Mức độ 3
Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu
Mức độ 3
Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận hoặc cấp lại trang bổ sung của giấy chứng nhận do bị mất
Mức độ 3
Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; xử lý nợ hợp đồng thế chấp, góp vốn; kê biên, đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để thi hành án; thỏa thuận hợp nhất hoặc phân chia quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, của vợ và chồng, của nhóm người sử dụng đất; chuyển quyền sử dụng đất của hộ gia đình vào doanh nghiệp tư nhân
Mức độ 2
Thủ tục đính chính Giấy chứng nhận đã cấp
Mức độ 2
Thủ tục xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất
Mức độ 2
Thủ tục đăng ký và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu
Mức độ 3
Xóa đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất
Mức độ 2
Đăng ký thành lập nhóm trẻ, lơp mấu giáo độc lâp
Mức độ 2
Sáp nhập, chia tách nhóm trẻ, lớp mấu giáo độc lập
Mức độ 2
Giải thể nhóm trẻ, Lớp mấu giáo độc lập
Mức độ 2
Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài
Loading...