Tìm thấy 6 thủ tục

#
Tên thủ tục
Mức độ
Cơ quan
Lĩnh vực
Mức độ 3
1
Thủ tục cấp Giấy phép dạy thêm học thêm đối với cấp THPT
Mức độ 3
Sở Giáo dục Và Đào tạo
Cấp giấy phép
Mức độ 3
2
Thủ tục tiếp nhận học sinh người nước ngoài tại các trường trung học phổ thông và Trung tâm giaó dục thường xuyên
Mức độ 3
Sở Giáo dục Và Đào tạo
Giáo dục & Đào tạo
Mức độ 3
3
Thủ tục chuyển trường và tiếp nhận học sinh đến từ tỉnh, thành phố khác tại các trường trung học phổ thông và Trung tâm giáo dục thường xuyên
Mức độ 3
Sở Giáo dục Và Đào tạo
Giáo dục & Đào tạo
Mức độ 3
4
Thủ tục xin học lại của học sinh ở tỉnh, thành phố khác chuyển về và xin học lại vào lớp đầu cấp THPT tại các trường trung học phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên
Mức độ 3
Sở Giáo dục Và Đào tạo
Giáo dục & Đào tạo
Mức độ 3
5
Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ
Mức độ 3
Sở Giáo dục Và Đào tạo
Hệ thống văn bằng, chứng chỉ
Mức độ 3
6
Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ
Mức độ 3
Sở Giáo dục Và Đào tạo
Hệ thống văn bằng, chứng chỉ