Tìm thấy 1197 thủ tục

#
Tên thủ tục
Mức độ
Cơ quan
Lĩnh vực
Mức độ 3
1
Xác nhận Kế hoạch bảo vệ môi trường
Mức độ 3
Trung tâm Xúc tiến Và Hỗ trợ đầu tư
Bảo vệ môi trường
Mức độ 3
2
Xác định lại diện tích đất ở, cấp đổi GCN QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo hình thức đồng loạt (liên thông)
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Cấp đổi đồng loạt
Mức độ 3
3
Cấp giấy phép kinh doanh bán lẻ ( hoặc đại lý bán lẻ ) rượu
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Công thương
Mức độ 3
4
Cấp giấy phép sản xuất rượu thủ công cho tổ chức, cá nhân ( mục đích kinh doanh )
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Công thương
Mức độ 3
5
Cấp lại giấy phép kinh doanh bán lẻ ( hoặc đại lý bán lẻ ) thuôc lá
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Công thương
Mức độ 3
6
Cấp sửa đổi bổ sung giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ ) Thuốc lá
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Công thương
Mức độ 3
7
cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ ( hoặc đại lý bán lẻ) thuốc lá
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Công thương
Mức độ 3
8
Cấp giấy phép bán lẻ rượu
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Công thương
Mức độ 3
9
Cấp giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Công thương
Mức độ 3
10
Cấp giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Công thương
Mức độ 3
11
Cấp lại Giấy phép bán lẻ rượu, bán rượu tiêu dùng tại chỗ, sản xuất rượu nhằm mục đích kinh doanh
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Công thương
Mức độ 3
12
Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Công thương
Mức độ 3
13
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Công thương
Mức độ 3
14
Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép bán lẻ rượu, bán rượu tiêu dùng tại chỗ, sản xuất rượu nhằm mục đích kinh doanh
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Công thương
Mức độ 3
15
Cấp (cấp mới, cấp lại do hết hạn) Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ trên địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Công thương