Đến tháng 9
Tỉnh Nghệ An đã giải quyết

86,4 %

hồ sơ đúng hạn

(tự động cập nhật vào lúc 00:00:00, 25/09/2022)