Đến tháng 6
Tỉnh Nghệ An đã giải quyết

89,7 %

hồ sơ đúng hạn

(tự động cập nhật vào lúc 00:00:00, 13/06/2024)