Đến tháng 7
Sở Giao Thông Vận Tải đã giải quyết

99.3 %

hồ sơ đúng hạn

(tự động cập nhật vào lúc 00:00:00, 05/07/2020)