Đến tháng 6
Sở Giao thông Vận tải đã giải quyết

98.3 %

hồ sơ đúng hạn

(tự động cập nhật vào lúc 00:00:00, 18/06/2019)