Đến tháng 8
Sở Giao thông Vận tải đã giải quyết

98.8 %

hồ sơ đúng hạn

(tự động cập nhật vào lúc 00:00:00, 26/08/2019)